Omvårdnad vid schizofreni - Domän 6

Känner hopplöshet

Upp

Definition
Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsad, eller inga, alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del. (3)

Kännetecken

 • Bristande initiativ
 • Bristande delaktighet i vården
 • Minskad reaktion på stimuli
 • Minskat känslouttryck
 • Passivitet
 • Sömnstörning
 • Uttrycker sig mer sällan i ord
 • Verbala tecken (missmodig, ”jag kan inte”, suckar) (3)

Relaterade faktorer

 • Långvarig inskränkt aktivitet
 • Långvarig stress
 • Social isolering
 • Sviktande eller försämrat fysiskt tillstånd
 • Känsla av övergivenhet (3)

Kortsiktiga mål

 • Patienten uttrycker acceptans för sitt liv och för situationer som är utanför hans/ hennes kontroll. (10)

Långsiktiga mål

 • Patienten uttrycker någon form av hopp inför framtiden.
 • Patienten kan identifiera nåbara mål och vägar att nå dem. (10)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera stressorer i patientens liv, som föregick krisen.
 • Gå igenom copingstrategier som patienten tidigare använt sig av.
 • Hjälpa patienten att identifiera de områden i livet som han/hon har kontroll över. (10)

Psykoedukation

 • Undervisa patienten i enkla kompletterande copingstrategier. (10)
 • Uppmuntra patienten att analysera och ompröva negativa tankemönster. (10)
 • Hjälpa patienten att identifiera starka sidor hos sig själv. (5)

Aktivitet

 • Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (5)
 • Uppmuntra patienten genom att förmedla hopp, ”jag är övertygad om att det kommer att bli bättre”, ”du är en viktig person för dina anhöriga”. (10)
 • Att tillsammans med patienten gå igenom vilka resurser som finns t.ex. i patientens nätverk och i vården. (10)

Risk för hotad värdighet

Upp

Definition
Risk för upplevelse av förlorad ära och respekt. (3)

Riskfaktorer

 • Avslöjande av konfidentiell information
 • Exponering av kroppen
 • Förlust av kroppsfunktioner
 • Kulturella skillnader
 • Odefinierade medicinska termer används
 • Otillräcklig delaktighet i beslutsfattande
 • Stigmatiserande beteckning
 • Uppfattat intrång av vårdpersonal
 • Uppfattat intrång i privata sfären
 • Upplevelse av förödmjukelse
 • Upplevelse av inhuman behandling (3)

Kortsiktiga mål

Att ta hänsyn till patientens integritet i alla situationer. (11)

Långsiktiga mål

Att öka patientens autonomi. (11)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Tala med patienten om hur han/hon vill bli bemött i olika situationer.

Psykoedukation

 • Utbilda patient och närstående i att upptäcka tidiga symtom så att eventuellt återinsjuknande inte leder till tvångsåtgärder. (12)
 • Tala med patienten om hur tvångsåtgärder bör utföras för att skydda integriteten.

Aktivitet

Kommunicera vilka åtgärder som vidtas och varför, även till patienter som inte verkar förstå det som sägs. (12)

Risk för ensamhet

Upp

Definition
Risk att känna obehag förknippad med en önskan om eller behov av mer kontakt med andra. (3)

Riskfaktorer

 • Känslomässig avflackning
 • Brist på känslomässig energi
 • Fysisk eller social isolering (3)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att identifiera anledningar till att han/hon känner sig isolerad.
 • Patienten har identifierat strategier för att behålla goda relationer. (1)

Långsiktiga mål

Patienten upplever en minskad känsla av ensamhet. (1)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälp patienten att identifiera faktorer som orsakar och bidrar till ensamhet. (1)
 • Identifiera personer som patienten är viktig för, t.ex. genom att vara förebild

Psykoedukation

Hjälpa patienten att hitta egna strategier för att komma ur sin isolering: genom att informera om aktiviteter inom religiöst samfund, möteslokaler, kurser och utbildningar, resor, självhjälpsgrupper etc. (1)

Aktivitet

 • Uppmuntra till social interaktion med personer i patientens närhet.
 • Hjälpa patienten att uttrycka känslor i ord.
 • Diskutera vikten av god kvalitet snarare än kvantitet när det gäller umgänge med andra människor. (1)

Identitetsstörning

Upp

Definition
Oförmåga att upprätthålla en integrerad och fullständig uppfattning om jaget. (3)

Kännetecken

 • Beskriver känsla av tomhet och främlingsskap
 • Felaktig beskrivning av sig själv
 • Ineffektiv stresshantering
 • Ineffektivt utförande av egen roll
 • Motsägande personlighetsdrag
 • Oförmåga att skilja mellan inre och yttre stimuli
 • Osäkerhet om ideologiska värden (t.ex. trosuppfattning, religion och moraliska frågor)
 • Osäkerhet om kulturella värden (t.ex. trosuppfattning, religion och moraliska frågor)
 • Otillräckliga relationer
 • Störd kroppsuppfattning (3)

Relaterade faktorer

 • Användning av psykofarmaka
 • Diskriminering
 • Dysfunktionell familj
 • Intag av toxiska kemikalier
 • Kroniskt låg självkänsla
 • Kulturell diskontinuitet
 • Maniskt tillstånd
 • Organisk hjärnsjukdom
 • Psykiatrisk sjukdom
 • Sektindoktrinering
 • Social rollförändring (3)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat minst en situation där han/hon har svårigheter att hålla sin identitet intakt.
 • Patienten är kapabel att skilja sig själv från andra, såväl fysiskt som emotionellt. (4)

Långsiktiga mål

Patienten känner sig bekväm i sin identitet. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Låt patienten beskriva/diskutera sin uppfattning om sig själv och sina identitetsproblem.
 • Hjälp patienten att identifiera situationer/beteenden som ytterligare försvårar. (4)

Psykoedukation

Förklara för patienten alla planerade aktiviteter innan, särskilt om de kräver fysisk kontakt. (2)

Aktivitet

 • Att tilltala patienten med namnet för lyfta fram att han/hon är en person med en egen identitet.
 • Stärka patientens identitet och självkänsla genom att framhålla positiva saker hos patienten. (2)

Förvrängd kroppsuppfattning

Upp

Definition
Förvirrad mental föreställning om sitt fysiska jag. (3)

Kännetecken

 • Beskriver känslor och uppfattningar som återspeglar ett ändrat perspektiv på den egna kroppen (t.ex. utseende, form eller funktion)
 • Beteende som uppmärksammar, undviker eller övervakar den egna kroppen
 • Icke-verbala reaktioner på en reell eller uppfattad förändring av kroppen (t.ex. utseende, form eller funktion)

Objektivt

 • Erkännande eller beteende i relation till den egna kroppen
 • Förändrad förmåga att bedöma kroppens rumsliga förhållande gentemot omgivningen
 • Förändring av socialt engagemang
 • Gömmer eller överexponerar en del av kroppen (medvetet eller omedvetet)
 • Reell förändring av form eller funktion
 • Saknar en kroppsdel
 • Trauma mot en icke-fungerande kroppsdel, tittar/vidrör inte på en viss del av kroppen
 • Utökning av kroppens gränser till att också omfatta objekt i omgivningen

Subjektivt

 • Avpersonifiering av förlust eller kroppsdel genom att använda opersonlig beskrivning
 • Beskriver negativa känslor om kroppen (t.ex. känsla av hjälplöshet, hopplöshet eller maktlöshet)
 • Beskriver rädsla för andras reaktioner
 • Fokuserar på tidigare utseende, funktion eller styrka
 • Personliggörande genom namngivande av förlust eller kroppsdel
 • Rädsla för att bli förskjuten av andra
 • Sysselsatt med förändringen eller förlusten
 • Tyngdpunkt på kvarvarande styrka
 • Vägrar att erkänna reella förändringar (3)

Relaterade faktorer

 • Kognitiva eller perceptuella faktorer
 • Sjukdom
 • Psykosociala faktorer (3)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar vilja och förmåga att återuppta egenvårdsförmåga/ansvar för sig själv. (5)
 • Patienten har initierat nya eller återupprättat kontakter med existerande nätverk. (1)
 • Patienten är kapabel att utmana dysfunktionella tankar och övertygelser med hjälp av omvårdnadspersonal. (5)

Långsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att implementera nya sätt att hantera och verbalisera och demonstrera att hon/han accepterar sitt utseende (sköta om sig, klä sig, kroppshållning, måltidsvanor, presentation av sig själv). (1)
 • Patienten är kapabel att beskriva en mer realistisk uppfattning angående kroppsform och -storlek relaterat till längd och kroppstyp. (5)
 • Patienten relaterar till sin kropp på ett mer positivt sätt. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Psykoedukation

Lär ut strategier för att kunna hantera känslor som sorg, rädsla, fientlighet. (5)

Aktivitet

 • Uppmuntra patienten att uttrycka känslor, särskilt om hur han/hon mår, tänker eller ser på sig själv.
 • Hjälp patienten att kunna ta emot hjälp från andra.
 • Bekräfta att patientens förvrängda bild av sig själv är verklig för henne/honom. T.ex. ”Jag hör att du ser på dig själv som tjock. Jag ser inte på dig på det sättet.” (5)

 

Om dokumentet: Omvårdnad vid schizofreni - Domän 6