Omvårdnad Suicidnära patienter - Domän 9

Posttraumatiskt syndrom

Upp

Definition
En kvardröjande, försvårande reaktion på en överväldigande, traumatisk händelse. (1)

Kännetecken

 • Aggression
 • Bortträngning
 • Depression
 • Drogmissbruk
 • Främlingskap
 • Förnekande
 • Förändrad sinnesstämning
 • Hjärtklappning (palpitationer)
 • Hopplöshet
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Likgiltighet
 • Lättretlighet
 • Mardrömmar
 • Oro
 • Panikattacker
 • Rädsla
 • Skam
 • Skräck
 • Sorg
 • Tvångsmässigt beteende
 • Våldtäkt
 • Återupplever situation
 • Överdriven vaksamhet (1)

Relaterade faktorer

 • Allvarligt hot mot sig själv eller närstående
 • Katastrofer, krig, plötslig förstörelse av ens hem eller samhälle
 • Utsatt för kriminella trakasserier
 • Övergrepp (fysiskt eller psykosocialt) (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten har identifierat en person eller en grupp som han/hon vill anförtro sig för att bearbeta tankar och känslor kring händelserna.
 • Att patienten har identifierat tre copingstrategier som skulle kunna förbättra välbefinnandet och funktionsnivån samt börjat arbeta med strategierna inom X dagar.
 • Att patienten har identifierat och påbörjat arbetet med två problemområden inom X dagar (t.ex. träna impulskontroll och sociala färdigheter). (4)

Långsiktiga mål

 • Att patienten är kapabel att använda sig av tre effektiva avslappningsstrategier för att minska spänning, stress, oro och/eller ångest. (4)
 • Att ha genomfört samtal kring traumatiska händelser och upplevelser, rädslor och ångest samt formulerat adekvata känslor för situationen inom X veckor.
 • Att patienten har utvecklat sin förmåga att hantera känslor och känslomässiga reaktioner på ett lämpligt sätt. (4) (9)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera på vilket sätt patienten har varit involverad i den traumatiska händelsen (t.ex. som överlevande, räddningsarbetare, familjemedlem). (9)
 • Identifiera på vilket sätt som patienten i dagsläget påverkas av den traumatiska händelsen avseende exempelvis sociala, psykiska och ekonomiska apsekter. (9)
 • Var lyhörd inför kommentar kring patientens eget ansvar angående den traumatiska händelsen (t.ex. ”Jag skulle ha varit mer vaksam och gjort annorlunda”). Uttalande likt detta kan vara en indikator på att den överlevande efter en katastrof känner skuld och anklagar sig själv för händelsen. (9)
 • Kartlägg och bedöm tillgängligheten av patientens nuvarande stödjande resurser, avseende familjen, det sociala nätverket och samhällsinsatser. (9)
 • Identifiera och diskutera tillsammans med patienten vilka hans/hennes styrkor och svagheter är, vilka ligger till grund för valet och utformningen av copingstrategier. (9)
 • Identifiera patientens kroppsliga symtom och förklara att de är ångestutlösta (tungt över bröstkorgen, klumpkänsla i halsen, huvudvärk, yrsel etc.).
 • Identifiera och dokumentera patientens psykologiska respons på det han/hon upplever (chock, ilska, tillbakadragande, panik, förvirring, psykotiska episoder, känslomässig instabilitet, mardrömmar, flashbacks). (4)

Psykoedukation

Informera patient och närstående om symtom och signaler som förekommer i samband med posttraumatiska händelser. (4) (9)

Aktivitet

 • Tillhandahåll en lugn och säker miljö för patienten. (9)
 • Uppmuntra patienten att tala om och uttrycka sina känslor. (9)
 • Tillbringa tid tillsammans med patienten så att han/hon kan återberätta sina upplevelser av de traumatiska händelserna i sin egen takt. (9)
 • Identifiera tillsammans med patienten om det finns någon stödgrupp som han/hon kan vara behjälpt av. (9)
 • Rekommendera deltagande i debriefinggrupper som ibland erbjuds efter stora katastrofhändelser. (9)
 • Träna patientens kognitiva- och beteendestrategier för att kunna hantera känslomässiga och fysiska symtom genom att:
  - Fokusera på andningen
  - Tillämpa avslappningsövningar
  - Kognitiva strategier
  - Hitta alternativa tankar till automatiska negativa tankar
  - Strategier för stresshantering (4)

Ängslan/oro

Upp

Definition
Vag känsla av obhag eller fruktan som följs av en autonom reaktion (källan är ofta obekant eller oprecis för individen); onda aningar om förväntad fara. En varningssignal om kommande fara som ger individen en möjlighet att hantera hotet. (1)

Kännetecken

Beteende

 • Dålig ögonkontakt
 • Minskad produktivitet
 • Otålighet
 • Rastlöshet
 • Svårigheter att kunna somna
 • Tittar sig omkring
 • Uttrycker oro över förändringar i livet (1)

Känslomässiga

 • Bedrövad
 • Irriterad
 • Känsla av otillräcklighet
 • Misstänksam
 • Orolig
 • Osäkerhet
 • Rädsla
 • Självcentrering
 • Skakig
 • Smärtsam eller ihållande ökad hjälplöshet
 • Ångerfull
 • Ökad försiktighet (1)

Fysiska

 • Darr på rösten
 • Handtremor
 • Ökad spänning
 • Ökad svettning (1)

Från sympatiska/parasympatiska nervsystemet

 • Andningssvårigheter
 • Diarré
 • Hjärtklappning
 • Höjt blodtryck
 • Muskelryckningar
 • Minskad pulsfrekvens
 • Svimningskänsla
 • Sömnsvårighet
 • Utmattning (1)

Kognitiva

 • Blockering av tankar
 • Förvirring
 • Glömska
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minskad förmåga till inlärning och att lösa problem
 • Nedsatt uppmärksamhet
 • Tendens att skylla på andra
 • Ältande (1)

Relaterade faktorer

 • Drogmissbruk
 • Dödshot
 • Förändring av eller hot mot: ekonomisk situation, omgivningen, hälsotillståndet, sätt att interagera, rollfunktion, social ställning
 • Otillfredsställda behov
 • Situationsbetingad kris, Stress (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten inom X dagar kan sätta ord på olika strategier för att förhindra stigande oro. (9)
 • Att patienten behärskar en avslappningsteknik. (4)

Långsiktiga mål

 • Att patienten lärt sig att känna igen tidiga tecken på oro samt behärskar metoder för att förhindra att oron stiger. (9)
 • Att patienten har identifierat negativa tankar och är kapabel att konstruktivt omforma tankarna. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera tillsammans med patienten eventuella negativa tankar och tankemönster som föranlett oron (t.ex. ”Jag kommer aldrig att kunna göra detta.” eller ”Detta betyder att jag aldrig kommer att lyckas med någonting”.). (4)
 • Samtala med patienten som vad som han/hon upplever som möjliga orsaker till oron. (9)

Psykoedukation

 • Informera om tecken och symtom på stigande oro och ångest. (9)
 • Informera om hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet. (9) Regelbunden fysisk aktivitet (>2 timmar per vecka) minskar symtom av oro och ångest. För att fysisk aktivitet skall ha en ångestlindrande effekt rekommenderas t.ex. att promenera 60 minuter eller löpning 20-30 minuter minst fyra dagar per vecka. (13)
 • Lär ut avslappningsmetoder (t.ex. djupandningsövningar, meditation, gradvis muskelavslappning). (4) (9)
 • Informera patienten och närstående till relevanta stödgrupper, självhjälpsprogram eller intresseorganisationer. (4)

Aktivitet

 • Erbjud en säker och lugn miljö samt reducera stimuli från omgivningen. (4) (9)
 • Uppmuntra patienten att berätta om sina känslor och bekymmer. (4)
 • Låt patienten omformulera problemet så att det blir lösbart. Påvisa ett nytt perspektiv och korrigera tillsammans överdrivna uppfattningar. (4)
 • Upprätta en krisplan tillsammans med patient och eventuellt närstående, innefattande individuella varningssignaler och konkreta åtgärder. (12)
 • Upprätta tillsammans med patienten en veckoplanering avseende fysisk aktivitet enligt rekommendationen ovan.(13) Ordinera Fysisk aktivitet på recept (FaR) vid behov.
 • Vid stark oro, erbjud patienten ångestlindrande läkemedel. När ångestnivån har minskat, samtala med patienten om möjliga orsaker till oron. Utvärdera även läkemedlets verkan och biverkan. (9)
 • Vid hyperventilation, vilken är relaterad till stark oro, hjälp patienten att fokusera på andningen. Andas i en liten papperspåse som placeras över näsa och mun och andas i den under sex till tolv naturliga andetag. Alternativt via djupandning med stöd utav diafragman, då tar patienten långsamma och avslappnande andetag och försöker förflytta andningen ifrån bröstkorgen till buken. (9)

Ineffektiv stresshantering

Upp

Definition
Oförmåga till välgrundad värdering av stressorer, olämpliga val av strategier mot stress och/eller oförmåga att använda tillgängliga resurser. (1)

Kännetecken

 • Brist på målinriktat beteende/problemlösning
 • Destruktivt beteende mot andra
 • Destruktivt beteende mot sig själv
 • Drogmissbruk
 • Hög sjukdomsfrekvens
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minskad användning av socialt stöd
 • Oförmåga att motsvara rollförväntningar
 • Oförmåga att tillgodose grundläggande behov
 • Otillräcklig problemlösning
 • Risktagande
 • Svårigheter att organisera information
 • Sömnsvårigheter
 • Uppger oförmåga att begära hjälp
 • Uppger oförmåga att hantera stress
 • Utmattning (1)

Relaterade faktorer

 • Hög grad av hot
 • Osäkerhet
 • Otillräcklig möjlighet till förberedelse inför stress
 • Otillräcklig tilltro till den egna förmågan att hantera stress
 • Otillräcklig uppfattning av kontroll
 • Otillräckliga resurser tillgängliga
 • Otillräckligt socialt stöd beroende på typ av relationer
 • Situationsbetingad kris
 • Störningar i hur hot värderas
 • Störningar i hur spänningstillstånd löses (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten förstår att det finns ett samband mellan fysiska symtom och upplevd emotionell stress. (2)
 • Att patienten har identifierat bakomliggande stressorer som leder till olämpliga val av stresshantering. (4)
 • Att patienten behärskar X antal copingstrategier för att förhindra återfall i tidigare beteenden. (2) (4)

Långsiktiga mål

 • Att patienten är kapabel att hantera stress samt använder sig av socialt accepterade stresshanteringsmetoder. (3) (2)
 • Att patienten behärskar copingstrategier istället för att ta tillflykt till ett riskbruk/skadligt bruk vid stress. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera tillsammans med patienten de stressorer och situationer som leder till ineffektiv stresshantering. Om en stor förändring har inträffat i livet, uppmuntra i så fall patienten att beskriva känslor och rädslor som associeras med förändringen.(2) (9)
 • Hjälp patienten att identifiera de områden i livet där han/hon har kontroll eller där viss del av kontroll upprätthålls, med syftet att minska känslan av maktlöshet. (2)

Psykoedukation

 • Att lära ut problemlösningstekniker avseende:
  - Målsättning (formulera och utvärdera personliga mål). Mål är värdefulla då de är uppnåeliga, men kan även leda till stress om de är orealistiska eller för kortsiktiga.
  - Informationssökning (lära sig olika aspekter av ett problem genom att söka efter information). Detta ger ett ökat perspektiv på problem och förhoppningsvis förstärker självbehärskningen.
  - Sakkunskap (lära sig nya rutiner eller färdigheter). Detta främjar självförtroendet och självkänslan. (3)
 • Samtala om och diskutera ilska och andra negativa känslor. Ge förslag på hantering av frustration och ilska, t.ex. att träning är ett effektivt sätt att få ur sig den negativa energin. (2)

Aktivitet

 • Stötta patienten genom problemlösningsprocessen:
  - Identifiera möjliga alternativ som skulle kunna leda till en positiv hantering av situationen.
  - Diskutera fördelar och konsekvenser av varje alternativ.
  - Välj ut det mest lämpliga alternativet.
  - Implementera valet.
  - Utvärdera effekterna av det valda alternativet.
  - Se över aspekter där det kan finns begränsningar och gör sedan förändringar på de områdena. (3)
 • Uppmuntra patienten till att upprepa de önskade aktiviteterna. (2)
 • Stödja patientens självständighet och egenkontroll genom att tillsammans gå igenom följande verktyg för egenkontroll:
  - Utveckla ett dagligt schema för att följa tecken på förbättring eller försämring.
  - Diskutera rimliga mål för nuvarande relationer.
  - Patienten skriver ner vad som görs när han/hon känner kontroll, nedstämdhet, förvirring, ilska eller glädje.
  - Identifiera vilka aktiviteter som är gjorda, vilka som skulle vilja göras eller vilka som skall göras mer.
  - Gör en lista för varningstecken på försämring, vilka åtgärder som då skall vidtas samt hur hjälp skall nås. (3)

Komplicerat sorgearbete

Upp

Definition
Ett tillstånd som uppstår efter ett dödsfall av en närstående person där upplevelsen av smärta som en del av sorgearbetet inte följer vad man normalt förväntar sig och som manifesteras som funktionell försämring. (1)

Kännetecken

 • Depression
 • Försämrad funktion i olika roller i livet
 • Ihållande känslomässigt obehag
 • Letar efter den avlidne
 • Låg nivå av närhet
 • Längtande
 • Längtar efter den avlidne
 • Minskad känsla av välbefinnande
 • Separationsångest
 • Skuldbelägger sig själv
 • Säger sig inte acceptera döden
 • Säger sig känna ilska
 • Säger sig känna tomhet
 • Säger sig omtumlad
 • Säger sig vara bortkopplad från andra
 • Säger sig vara ångestfylld
 • Traumatisk sorg
 • Undviker att sörja
 • Upptagen av tankar på den avlidne
 • Ältande (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på socialt stöd
 • En närståendes dödsfall
 • Känslomässig instabilitet (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten kan nämna två personer han/hon kan anförtro sig för och dela sin sorg med. (4)
 • Att patienten förmår att uttrycka sina känslor kring dödsfallet inom X dagar. (4) (9)
 • Att patienten kan sätta ord på känslor (t.ex. skuld, ilska, samvetskval, hopplöshet) associerat med bortgången inom X dagar. (4) (9)

Långsiktiga mål

 • Att patienten är kapabel att identifiera hans/hennes stadie i sorgeprocessen, samtidigt som han/hon i sin egen takt bearbetar sorgen. (9)
 • Att patienten söker hjälp och stöd under sorgeprocessen. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Identifiera i vilket stadie av sorgeprocessen som patienten är i (eventuellt kvarstannat i) samt vilka beteenden och känslor som uttrycks. (9)

Psykoedukation

 • Lär patienten vilka olika faser som ingår i sorgeprocessen samt vilka beteenden och känslor som associeras med dem.
 • Hjälp patienten att förstå att känslor som skuld och ilska gentemot den bortgångne är adekvata utifrån sorgeprocessen och ska uttryckas snarare än att än att hållas på insidan. (9)

Aktivitet

 • Skapa en tillitsfull relation till patienten genom att visa empati samt erbjud möjlighet till samtal där patienten öppet kan uttrycka sina känslor. (9)
 • Uppmana patienten att uttrycka känslor, som t.ex. ilska. (9)
 • Stöd patienten till att få ur sig undertryckt ilska genom fysisk aktivitet (t.ex. raska promenader, jogging, volleyball, boxningssäck, motionscykel). (9)
 • Låt patienten berätta om omständigheterna kring dödsfallet. (4)
 • Uppmuntra till stöd och hjälp från närstående. (4)
 • Erbjud samtal med och stöd av präst eller diakon för att möjliggöra samtal angående existentiell karaktär. (4) (9)

Stressöverbelastning

Upp

Definition
Orimlig mängd och typ av krav som kräver åtgärd. (1)

Kännetecken

 • Anger negativ påverkan av stress (t.ex. fysiska symtom, psykiska obehag, sjukdomskänsla, eller känsla av att hålla på att bli sjuk)
 • Anger tillfälligt för hög stress (t.ex. uppger stressnivåer på sju eller mer på en skal till tio)
 • Uppger sig vara spänd
 • Uppger sig ha problem med att fatta beslut
 • Uppger sig vara pressad
 • Uppger svårigheter med att fungera
 • Uppvisar ökad ilska
 • Uppvisar ökad otålighet
 • Uttrycker ökad känsla av ilska
 • Uttrycker ökad känsla av otålighet (1)

Relaterade faktorer

 • Otillräckliga resurser (t.ex. ekonomi, socialt, utbildning, kunskapsnivå)
 • Intensiva stressfaktorer (t.ex. våld inom familjen, kronisk sjukdom, dödlig sjukdom)
 • Flera samverkande stressfaktorer (t.ex. fysiska eller sociala hot eller krav) (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten är kapabel att hantera situationen för stunden.
 • Att patienten har identifierat de stressorer som leder till t.ex. psykiska eller fysiska symtom.
 • Att patienten har satt upp realistiska mål inför den kommande veckan. (3)

Långsiktiga mål

 • Att patienten har återfått kontrollen över sin situation och upplever en acceptabel stressnivå.
 • Patienten är kapabel att upprätta en strukturerad och realistisk plan över sin vardag. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera de krav och problem som skapar negativ och överbelastande stress hos patienten.
 • Identifiera även de situationer där patienten har lyckats behålla kontrollen över sin psykiska hälsa. (3)

Psykoedukation

 • Informera patienten om stress och om hur den kan hanteras.
 • Lär ut stressreducerande avslappningsmetoder, t. ex. djupandning, muskelavslappning, meditation och avslappningsmusik. (14)

Aktivitet

 • Hjälp patienten att definiera och sortera upp de olika krav och problem som han/hon upplever, så att situationen blir överskådlig och upplevs mer hanterbar. (15)
 • Stöd patienten i att prioritera och ta relevanta beslut. (15)
 • Diskutera tillsammans med patienten hur krav och problem som upplevs överväldigande kan brytas ner till mindre delar för att göra dem mer hanterbara. (15)
 • Hjälp patienten att involvera sitt sociala nätverk i återhämtningsprocessen. (3)
 • Stöd patienten i att hantera kroppsliga symtom på oro genom t.ex. andningsövningar. (3)

Om dokumentet: Omvårdnad Suicidnära patienter - Domän 9