Omvårdnad vid EIPS - Domän 5

Otillräcklig impulskontroll

Upp

Definition

Ett mönster av snabba, oplanerade reaktioner på inre och yttre stimuli utan hänsyn till de negativa konsekvenser som dessa reaktioner har för den impulsive personen själv eller på andra. (1)


Kännetecken

 • Använder överdrifter
 • Blir för familjär med främlingar
 • Handlar utan att tänka
 • Irritation
 • Oförmåga att spara pengar eller kontrollera sin ekonomi
 • Sensationssökande
 • Promiskuitet
 • Sjukligt spelande
 • Temperamentsutbrott
 • Våld (1)


Relaterade faktorer

 • Drogmissbruk
 • Hopplöshet
 • Personlighetsstörning
 • Organisk hjärnskada
 • Störd kognition eller utveckling. (1)


Kortsiktiga mål

 • Att patienten har identifierat situationer då han/hon har svårt att hantera impulser.
 • Att patienten har identifierat bakomliggande orsaker till otillräcklig impulskontroll. (2)


Långsiktiga mål

Att patienten lärt sig att hantera impulser som uppkommer efter inre eller yttre stimuli. (2)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera tillsammans med patienten de situationer då han/hon har agerat impulsivt utan att ta hänsyn till konsekvenserna.
 • Kartlägg vilka tankar, känslor eller externa stimuli som föranledde de impulsiva handlingarna. (2)


Psykoedukation

 • Hjälp patienten att förstå hans/hennes beteende och sätta ord på tankar och känslor. Diskutera vilka handlingar som är socialt accepterade och vilka som inte är det samt vilka potentiella konsekvenser agerandet kan ha på sikt.
 • Diskutera med patienten vilka beteenden som han/hon kan förändra på egen hand samt när patienten behöver stöd.
 • Lär ut tekniker/copingstrategier som patienten kan använda sig av istället för att agera på impulser. (2)


Aktivitet

 • En respektfull, ärlig och accepterande attityd är grunden för en tillitsfull relation, vilken utgör grunden för den terapeutiska relationen.
 • Reducera stimuli i samtalsrummet/vårdmiljön runt patienten. Exempelvis genom att det är låg nivå av ljud i omgivningen, få personer i samtalsrummet, behaglig belysning.
 • Stöd patienten i att använda den teknik/copingstrategi som valts samt utvärdera resultatet. (2)

Nedsatt förmåga till verbal kommunikation

Upp

Definition

Minskad, försenad eller frånvarande förmåga att ta emot, bearbeta, överföra och/eller använda ett system av symboler. (1)


Kännetecken

 • Frånvaro av ögonkontakt
 • Förvirring i dimensionerna: person, rum eller tid
 • Kan inte prata eller pratar inte
 • Medveten vägran att tala
 • Oförmåga att tala samma språk som vårdaren
 • Oförmåga eller svårighet att använda kropps- och ansiktsuttryck
 • Opassande språkligt bruk
 • Sluddrigt tal
 • Stamning
 • Svårighet att forma meningar och ord (t.ex. afoni [kan ej forma ljud], dyslali [uttalsfel], dysartri [svårighet att forma klart ljud])
 • Svårighet att uttrycka sina tankar verbalt (t.ex. afasi, dysfagi, apraxi och dyslexi)
 • Svårt att förstå och att upprätthålla en vanlig kommunikation (1)


Relaterade faktorer

 • Kulturella skillnader
 • Känslomässigt tillstånd
 • Psykiska hinder (t.ex. psykos, brist på stimuli)
 • Situationsbetingad låg självkänsla
 • Stress
 • Ändrad självuppfattning
 • Ändrad uppfattningsförmåga (1)


Kortsiktiga mål

 • Att patienten har etablerat kontakt till en personal (t.ex. genom ögonkontakt och gensvar via ansiktsmimik). (3)
 • Att patienten har lärt sig alternativa sätt att kommunicera (t.ex. rita, peka). (5)
 • Att patienten är kapabel att tillbringa kortare perioder (à 5 minuter) med omvårdnadspersonal och dela med sig av observationer av omgivningen. (5)
 • Långsiktiga mål
 • Att patienten kan kommunicera (verbalt eller icke verbalt) sina tankar, känslor och behov till omgivningen efter bästa förmåga. (3) (5)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Använd ett tydligt och enkelt språk samt terapeutiska tekniker för att förstå patientens önskan (t.ex. ”Menar du att…? Betyder det att…?”) (5)
 • Använd olika ickeverbala tekniker för att kommunicera med patienten (t.ex. blinkning, peka, visa med kroppsspråk, be patienten att peka på det han/hon vill kommunicera om, använd bilder, tecken, bokstäver). (3)
 • Var uppmärksam på avsikten (t.ex. uttryck för oro, rädsla, ledsamhet) i det patienten säger, även om det som sägs verkar osamman¬hängande finns det ofta en underliggande innebörd. (5)
 • Bedöm om patientens nedsatta förmåga till verbal kommunikation är kronisk eller ett tillfälligt uttryck på grund av förvärrade psykiatriska symtom. (5)


Psykoedukation

Förklara och återspegla för patienten hur hans/hennes beteende och uttryck kan uppfattas av andra, dels för att öka förståelsen och dels undvika missförstånd. (3)


Aktivitet

 • Uppmuntra patienten att uttrycka sig i ord efter bästa förmåga.
 • Träna med patienten på att fokusera uppmärksamheten på konkreta saker i omgivningen.
 • För att minska ångest, röster och oroande tankar, lär patienten att göra följande:
 • Ta ”timeout”.
 • Läsa högt för sig själv.
 • Söka upp personal eller närstående.
 • Lyssna på musik.
 • Lära sig att ersätta irrationella tankar med rationella påståenden.
 • Lära sig att ersätta negativa tankar med konstruktiva tankar.
 • Lära ut djupandningstekniker. (5)

Om dokumentet: Omvårdnad vid EIPS - Domän 5