Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 1

Saknar meningsfull sysselsättning

Upp

Definition

Minskad stimulans från (eller intresse i eller engagemang för) aktiviteter för nöje eller avkoppling. (1)

Kännetecken

 • Uttalande från patienten om långtråkighet (t.ex. önskan att det fanns något att göra, eller läsa etc.)
 • Vanlig sysselsättning kan inte göras i det nuvarande sammanhanget. (1) 

Relaterade faktorer

Brist på förströelse/sysselsättning i omgivningen. (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att hantera ilska/frustration eller nedstämdhet orsakad av tristess/inaktivitet.
 • Patienten är motiverad att delta i/utföra någon form av aktivitet varje dag. (2)

Långsiktiga mål

Patienten är mera tillfreds med sin nuvarande aktivitetsnivå. (2) 

Omvårdnadsåtgärder 

Kartläggning

 • Diskutera med patienten vad han/hon tycker om/inte tycker om att göra.
 • Ta reda på om det finns några föreningar eller frivilligverksamhet etc. där patienten kan delta.
 • Identifiera tillsammans med patienten tecken på oro och rädslor inför nya möten/nya utmaningar/nya aktiviteter. (2)

Psykoedukation

Informera patienten om vikten av aktivitet och dess hälsofrämjande fördelar (både psykiskt/fysiskt). (2)

Aktivitet

 • Föreslå endast aktiviteter som patienten utför enskilt och som inte innebär någon konkurrens om patienten lider av ångest/oro, (lägga pussel, fotografera etc.).
 • Föreslå patienten att delta i någon form av gruppaktivitet, där andra delar samma intresse.
 • Upprätta en veckoplanering där olika aktiviteter finns kartlagda.
 • Se till att någon personal/närstående finns med/följer med patienten till aktiviteten i början.
 • Vid behov ordna med transport till/från aktivitet om detta utgör ett hinder för att delta. (2)

Stillasittande livsföring

Upp

Definition

Rapporterar levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. (1)

Kännetecken

 • Anger preferenser för låg fysisk aktivitet.
 • Uppvisar minskande fysisk kondition.
 • Val av dagliga rutiner utan inslag av fysisk aktivitet. (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på resurser (till exempel tid, pengar, närstående).
 • Bristande intresse.
 • Bristande motivation.
 • Bristande träning på att slutföra fysiska aktiviteter.
 • Otillräcklig kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet. (1)

Kortsiktiga mål/Långsiktiga mål

 • Patienten har uttryckt motivation till fysisk aktivitet eller deltagit aktivt i fysisk aktivitet.
 • Patienten har identifierat en aktivitet som han/hon vill aktivera sig med.
 • Patienten har upprättat ett veckoschema eller träningsprogram för fysisk aktivitet. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Bedöm patientens aktivitetsmönster (ingen/veckovis/daglig).
 • Bedöm aktivitetsförmåga: till exempel trötthet och andningsbesvär i samband med fysisk aktivitet eller möjliga obehagsfaktorer: till exempel ont i bröstet, yrsel etc. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten kring fördelarna med en fysiskt mer aktiv livsföring.
 • Utöka patientens kunskap genom att erbjuda skriftlig information och främja kontakter med personer som har kunskap om träning/aktivitet.
 • Delge information om hur det är bäst att komma igång med ett träningsprogram, vilka positiva effekter fysisk aktivitet kan medföra och hur programmet kan utvecklas. (2)

Aktivitet

 • Ta fram ett schemalagt tränings-/aktivitetsprogram tillsammans med patienten.
 • Framställ en lista med både kortsiktiga och långsiktiga mål när det gäller ökad fysisk aktivitet tillsammans med patienten.
 • Uppmana patienten att skriva en aktivitetsdokumentation som till exempel träningsdagbok eller veckoschema under träningsperioden.
 • Skapa ett socialt nätverk kring patientens fysiskt aktiva liv genom att försöka aktivera närstående till mer fysisk aktivitet.
 • Stötta patienten i att lokalisera ett gym, joggningsspår, promenadstråk etcetera i patientens närhet. (2)

Riskbenäget hälsobeteende

Upp

Definition

Nedsatt förmåga att kunna förändra beteenden eller livsstil, för att förbättra hälsan. (1)

Kännetecken

 • Förminskar förändringen av hälsotillståndet.
 • Misslyckas med att uppnå en optimal känsla av kontroll.
 • Misslyckas med att vidta åtgärder för att förebygga hälsoproblem.
 • Visar att förändring av hälsotillståndet inte accepteras. (1)

Relaterade faktorer

 • Låg tilltro till egen förmåga
 • Låg socioekonomiskt status
 • Multipla stressorer
 • Negativ attityd till hälsovård
 • Omfattande bruk av alkohol
 • Otillräcklig förståelse
 • Otillräckligt socialt stöd
 • Rökning (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar intresse för att aktivt förändra sin livsstil. (3)
 • Patienten kan beskriva minst x-antal förändringsbehov när det gäller livsstil.
 • Patienten vet vem han/hon ska vända sig till för att få stöd i sin egenvård. (2)

Långsiktiga mål

 • Patienten tar (mesta möjliga) ansvar för sin egenvård.
 • Patienten visar färdigheter i egenvårdsaktiviteter som är viktiga för att behålla hälsan. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Inventera patientens behov av kunskap.
 • Inventera patientens behov av stöd i beslutsfattande. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten om/diskutera med patienten beteenden som påverkar hälsan såväl positivt som negativt.
 • Undervisa patienten och eventuellt närstående i aktiviteter och beteenden som förväntas påverka hälsan positivt. (2)

Aktivitet

Se till att patienten har de artiklar och hjälpmedel han/hon behöver för att på bästa sätt kunna sköta sin egenvård. (2)

Nedsatt förmåga att sköta egen hälsa

Upp

Definition

Mönster av otillfredsställande hantering och integrering i dagliga livet av behandlingsråd vid sjukdom och dess yttringar för att nå specifika mål. (1)

Kännetecken

 • Ineffektiva val i det dagliga livet som leder till att hälsomålen ej nås.
 • Misslyckas med att inkludera behandlingsråd i dagligt liv.
 • Misslyckas med att minska riskfaktorer.
 • Uttrycker svårigheter med behandlingsråd.
 • Uttrycker önskan att hantera sjukdomen. (1)

Relaterade faktorer

 • Beslutskonflikter
 • Bristande anvisningar av handling
 • Bristande kunskap
 • Bristande socialt stöd
 • Ekonomiska svårigheter
 • Familjens hälso- och sjukvårdsmönster
 • Komplexa behandlingsföreskrifter
 • Konflikt i familjen
 • Maktlöshet
 • Upplevda hinder
 • Överdrivna krav (på individ eller familj) (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att sätta ord på och ha förståelse för de hinder som bidrar till att han/hon inte kan sköta egen hälsa.
 • Patienten deltar aktivt i problemlösande insatser för att finna adekvata åtgärder för att kunna sköta egen hälsa. (3)

Långsiktiga mål

Patienten är kapabel att tillämpa nödvändiga livsstilsförändringar för att kunna sköta egen hälsa. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera patientens insikt och kunskap om hans/hennes tillstånd och behandling.
 • Identifiera patientens uppfattning av att sköta egen hälsa och vårdplan. (3)

Psykoedukation

Informera om vikten av behovet av behandling och/eller medicinering. (3)

Aktivitet

 • Stöd till patienten att identifiera och erkänna styrkor och tidigare framgångar.
 • Viktigt med positiv feedback efter prestationer vilket kan bidra till ökat självförtroende och uppmuntrar till önskat beteende/handlingar. (3)

Nedsatt förmåga att bevara hälsan

Upp

Definition

Oförmåga att identifiera, hantera och/eller söka hjälp för att bevara hälsa. (1) 

Kännetecken

 • Bristande personliga stödsystem.
 • Historia av bristande hälsosökande beteende.
 • Oförmåga att ta ansvar för ett grundläggande hälsobeteende.
 • Saknar uttalat intresse för att förbättra sitt hälsobeteende.
 • Uppvisad brist på anpassning till förändring i miljön.
 • Uppvisad brist på kunskap om grundläggande hälsohantering. (1)

Relaterade faktorer

 • Andliga bekymmer
 • Brist på materiella resurser (t.ex. utrustning, pengar)
 • Bristande fin- och grovmotorik
 • Bristande kommunikationsförmåga
 • Brister i utvecklingen av personliga förmågor
 • Ineffektiv coping i familjen
 • Ineffektiv personlig coping
 • Kognitiv nedsättning
 • Komplicerat sorgearbete
 • Minskad fin- och grovmotorik
 • Oförmåga att göra korrekta bedömningar
 • Perceptionsstörning (1)

Kortsiktiga/långsiktiga mål

 • Patienten förstår sitt behov av kostrådgivning för att få hjälp att äta mera hälsosamt.
 • Patienten förstår sitt behov av läkemedel.
 • Patienten är kapabel att ta ansvar genom att komma till inbokade möten med behandlare.
 • Upplevd förbättring i sömnkvalitet och sömnmönster (t.ex. patienten sover minst 6 timmar sammanhängande x-antal nätter i rad och känner sig utvilad). (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Tillsammans med patienten verbalisera syftet med att han/hon engagerar sig i att bevara hälsan genom att identifiera hinder för detta ändamål.
 • Bedöm patients nuvarande kunskaper kring prevention för att kunna bevara hälsan såsom undvikande av droger, alkohol och tobak. (5)

Psykoedukation

 • Informera patienten om faktorer som kan påverka livsstilen såsom stresshantering, familjerelaterade faktorer såsom skilsmässa, föräldraskap, alkohol och droger och dess påverkan på hälsan.
 • Informera patienten om en hälsosam diet och vad den kan innehålla (t.ex. grundläggande kunskaper kring vikten av att ha en kost med låg fett- och salthalt, tillräckligt intag av näringsrik kost (vitaminer och mineraler) samt intag av vätska dagligen ca 2 liter/dag.
 • Diskutera vilka hälsovinster som kan nås med regelbunden motion. (5)

Aktivitet

 • Kontrollera nutritionsstatus (t.ex. vikt, patientens mat- och äthistoria). (4)
 • Diskutera/reflektera med patienten kring olika konstruktiva avkopplingstekniker och problemlösningar för att bevara hälsan.
 • Diskutera strategier för att utveckla positiva sociala nätverk.
 • Lyssna och reflektera med patienten för att tydliggöra för patienten nuvarande mönster kring bevarandet av hälsan i relation till de mål som är uppsatta. (5)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 1