Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 8

Sexuell dysfunktion

Upp

Definition

Ett tillstånd där en person upplever en förändring i sin sexuella funktion i samband med lust, upphetsning och/eller orgasm, som är otillfredsställande, inte tillräckligt bekräftande eller bristfällig. (1)

Kännetecken

 • Förändrat intresse för andra eller av sig själv
 • Förändring i att uppnå sin uppfattade sexuella roll
 • Förändring i förmåga att få sexuell tillfredställelse
 • Oförmåga att få sexuell tillfredställelse
 • Sätter ord på problemet
 • Söker bekräftelse på att vara åtrådd
 • Uppfattad brist på sexuell lust
 • Uppfattad förändring av sexuell upphetsning
 • Verklig eller uppfattad begränsning av sjukdom eller behandling (1)

Relaterade faktorer

 • Biopsykosocial förändring av sexualiteten
 • Brist på förebilder
 • Bristande kunskap
 • Fysiska övergrepp
 • Förändring av kroppens funktion
 • Psykosocialt övervåld (t.ex. skadliga relationer) (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat stressorer som bidrar till försämrad sexuell funktion.
 • Patienten har identifierat faktorer som bidrar till konflikten med den egna sexualiteten. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten upplever sin sexuella funktion som tillfredsställande. (3) 


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera tillsammans med patienten när de sexuella svårigheterna började/ förändringar uppstod och vad som hände vid den tidpunkten. Kartlägg om det inträffande några oväntade händelser då eller om det finns stressorer i patientens liv.
 • Bedöm patientens psykiska stämningsläge och energinivå.
 • Identifiera stressområden i patientens liv och förklara eventuella samband mellan stressorer och förändring i sexuell funktion. (3)

Psykoedukation

 • Förklara läkemedelsbiverkningar och psykiatriska tillstånds påverkan när det gäller sexuella förändringar/svårigheter. (3)


Aktivitet

 • Vara accepterande och ickedömande.
 • Förmedla kontakt med specialist i de fall det behövs. (3)

Oro för egen sexualitet

Upp

Definition

Uttrycker oro över sin egen sexualitet. (1)

Kännetecken

 • Försämrad relation med närstående
 • Förändring i förmåga att uppnå sin uppfattade sexuella roll
 • Rapporterar begränsning av sexuell aktivitet eller beteende
 • Rapporterar förändring eller svårighet med sexuella aktiviteter eller beteenden
 • Värdekonflikt (1)

Relaterade faktorer

 • Avsaknad av närstående
 • Brist på förebild
 • Bristande förmåga till alternativa reaktioner på livshändelser kopplat till hälsa
 • Förändrade kroppsfunktioner
 • Sjukdom eller medicinsk behandling
 • Försämrad relation till närstående
 • Konflikt med olika sexuella preferenser
 • Konflikt med sin sexuella läggning
 • Otillräckliga förebilder
 • Rädsla för att bli gravid eller rädsla för att drabbas av sexuellt överförbar sjukdom (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat faktorer som bidrar till konflikten med den egna sexualiteten. (3)


Långsiktiga mål

 • Patienten upplever sin sexuella funktion som tillfredsställande. (3)


Omvårdnadsåtgärder
 

Kartläggning

 • Kartlägg patientens historia i syfte att få en bild av problematiken. (3)


Psykoedukation

 • Ökad kunskap om kroppen och sexualiteten.
 • Information om läkemedelspåverkan, hur kroppen fungerar, förmedla kontakt med specialister utifrån patientens problematik. (3)

Aktivitet

 • Vara accepterande och ickedömande.

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 8