Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 7

Brister i föräldraskap

Upp

Definition

Oförmåga hos den primära vårdhavaren att skapa, upprätthålla eller återskapa en miljö som främjar barnets optimala växt och utveckling. (1)

Kännetecken

Föräldrar

 • Bortstötning av barnet
 • Bristande flexibilitet för att möta barnets behov
 • Bristande färdigheter i att vårda
 • Bristande samspel mellan far och barn
 • Bristande samspel mellan mor och barn
 • Fientlig inställning till barnet
 • Inkonsekvent hantering av beteende
 • Inkonsekvent vård
 • Negativa utlåtanden om barnet
 • Lite kramar och kel
 • Ofta straffande
 • Olämpliga arrangemang för barnets vård
 • Osäker hemmamiljö
 • Otillräcklig bindning till barnet
 • Otillräcklig skötsel av barnets hälsa
 • Säger sig inte kunna bemöta barnets behov
 • Säger sig inte kunna kontrollera barnet
 • Säger sig vara otillräcklig i vårdarrollen
 • Uttrycker frustration
 • Vanvård av barnet
 • Övergivande
 • Övergrepp på barnet (1)

Spädbarn eller barn

 • Beteendestörning
 • Bristande anknytning
 • Bristande oro vid separation
 • Frekvent sjukdomsförekomst
 • Frekventa olyckshändelser
 • Rymmer hemifrån
 • Svag prestation i skolan
 • Svag kognitiv utveckling
 • Svag social kompetens
 • Tillfällen med missbruk
 • Traumatiska händelser (t.ex. fysiska eller psykiska) (1)

Relaterade faktorer

 • Psykiska faktorer hos förälder
 • Sociala faktorer
 • Kunskapsfaktorer
 • Faktorer hos barnet (1)

Kortsiktiga mål

 • Förbättrad kunskap om barnets förväntningar och utveckling, patientens diagnos/läkemedelshantering samt om vad som krävs för att vara förälder.
 • Patienten har upprättat ett stödsystem för sitt föräldraskap (eventuellt tillsammans med närstående).
 • Patienten behärskar minst fyra nya färdigheter som underlättar tillgodoseendet av de egna biologiska (äta, dricka, sova) och psykosociala (vad patienten vill/känner, att lyssna, att känna igen känslor samt hantera känslorna etc.) behoven. (4)

Långsiktiga mål

 • Patienten har utvecklat och fördjupat sina kunskaper i att hantera föräldrarollen.
 • Patienten behärskar olika copingstrategier för att hantera stress i föräldrarollen. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Undersök inverkan av de problematiska/negativa beteenden på familjelivet. (4)
 • Gör en gemensam bedömning av föräldrarnas/vårdhavarens kunskap om barnets utveckling, beteende och behov samt föräldrafärdigheter. (4)
 • Kontakt med socialtjänst och barnavårdscentral.

Psykoedukation

 • Informera patienten om rättigheter, lagar, bidrag samt möjliga stöd genom socialtjänsten eller andra myndigheter. (4) 


Aktivitet

 • Gör en realistisk planering tillsammans med patienten för att kunna möta barnets biologiska och psykosociala behov i hemmet. (4)
 • Uppmuntra patienten att ta stöd av barnavårdscentral, socialtjänsten eller andra myndigheter.

Dysfunktionella familjerelationer

Upp

Definition

Kronisk oordning i familjens psykosociala, andliga och/eller fysiologiska funktioner. Det leder till konflikter, förnekande av problem, motstånd mot förändring, ineffektiv problemlösning och en rad ständigt återkommande kriser. (1)

Kännetecken

Beteende

 • Agitation
 • Beroende
 • Bristande hantering av konflikter
 • Bristande trovärdighet
 • Förnekande av problem
 • Försämrad eller kontrollerande kommunkation
 • Lögner, maktkamp, manipulation
 • Minskad fysisk kontakt
 • Omogenhet
 • Komplicerat sorgearbete
 • Oförmåga att hantera traumatiska erfarenheter konstruktivt
 • Oförmåga att ta emot hjälp
 • Oförmåga att tillgodose familjemedlemmarnas känslomässiga behov
 • Oförmåga att tillgodose familjemedlemmarnas behov av säkerhet
 • Otillräcklig förmåga att lösa problem, skuldbeläggande
 • Social isolering
 • Starkt dömande självförakt
 • Stressrelaterade fysiska sjukdomar
 • Svårighet med intima relationer
 • Verbala övergrepp på familjemedlemmarna (1) 

Roller och relationer

 • Brist på samhörighet
 • Ett mönster av bortstötning
 • Familjen visar ej respekt för familjemedlemmarnas individualitet
 • Triangulära relationer i familjen (1)

Relaterade faktorer

 • Biokemisk påverkan
 • Bristande problemlösningsförmåga
 • Drogmissbruk
 • Oförmåga att hantera stress (1)

Kortsiktiga mål

 • Patient och övriga familjemedlemmar har identifierat ineffektiva copingstrategier och dess konsekvenser.
 • Patient och övriga familjemedlemmar har kommit fram till och påbörjat nödvändiga livsstilsförändringar. (6)

Långsiktiga mål

 • Patient och övriga familjemedlemmar arbetar aktivt för att förändra gemensamma destruktiva mönster.
 • Patient och övriga familjemedlemmar deltar i individuella familjeprogram och stödgrupper. (6) 

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Utforska förståelsen av den nuvarande situationen och copingstrategier vid tidigare problem i livet. (6)
 • Bedöm nuvarande funktionsnivå hos familjemedlemmarna och hur den påverkar individernas förmåga till att hantera situationen. (6)
 • Kontakt med socialtjänst, beroendemottagning och/eller barnavårdscentral.

Psykoedukation

 • Ge saklig information till patienten och familjemedlemmarna om följderna av ett eventuellt riskbruks-/missbruksbeteende samt vad som kan förväntas efter utskrivningen. (6)


Aktivitet

 • Motivera patienten att arbeta med nödvändiga livsstilsförändringar.
 • Eventuellt kontakt med socialtjänst för insatser som boendestöd.

Nedsatt förmåga till social interaktion

Upp

Definition

Otillräcklig eller överdriven omfattning, eller otillräcklig kvalitet på social samvaro. (1)

Kännetecken

 • Använder sig av mindre lyckade strategier för social interaktion
 • Icke fungerande social interaktion med andra
 • Obehag i sociala situationer
 • Oförmåga att kommunicera eller ta emot ett tillräckligt socialt engagemang (t ex att höra ihop, bry sig om, vara intresserad, eller ha gemensam erfarenhet)
 • Rapportering från familjen om ändringar i interaktionen (t.ex. stil eller mönster). (1)

Relaterade faktorer

 • Avsaknad av betydelsefulla närstående eller vänner
 • Bristande förmåga att utveckla ömsesidighet (t.ex. kunskap och färdigheter)
 • Förändrade tankeprocesser
 • Störd självuppfattning (1)

Kortsiktiga mål

 • Kunna beskriva beteenden som påverkar interaktionen med andra.
 • Sätta upp små personliga mål som att tala med en person. (3)

Långsiktiga mål

 • Att patienten kan använda sina färdigheter i relation till andra personer. (3)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Kartlägg tillsammans med patienten vilka sociala kontakter han/hon har, om patienten är nöjd med dessa och/eller varför patienten inte är nöjd med sina sociala interaktioner. (2)

Kartlägg hinder och möjligheter i patientens sociala situation:

 • Utseende (avvikande ansiktsuttryck, klädsel, personlig hygien, renlighet).
 • Valet av samtalsämne i sociala situationer (passande/opassande, religiös, suicidala tankegångar, överdrivet sexuellt innehåll, tvångstankar, vanföreställningar etc.).
 • Resonemangsförmåga (kan hålla sig till ämnet, kan avsluta resonemang, ”ordsallad” oförmåga att formulera logiska meningar).
 • Talförmåga (pratar för snabbt/långsamt).
 • Kommunikationsförmåga (förmåga att lyssna på andra, förmåga att följa med i ett samtal, tendens att dra sig undan i sociala situationer, dominerar sociala. (2)

Psykoedukation

 • Ge icke-dömande feedback på klientens beteende i interaktion med andra. (3)


Aktivitet

 • Ge positiv förstärkning när patienten interagerar med andra.
 • Hjälp patienten med ett schema med planerade aktiviteter. (3)
 • Identifiera strategier för hantering av svåra situationer (t.ex. KBT, avslappningstekniker, andningsövningar). (2)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 7