Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 6

Känner hopplöshet

Upp

Definition

Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsade, eller inga alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del. (1)

Kännetecken

 • Bristande initiativ
 • Bristande delaktighet i vården
 • Minskad reaktion på stimuli
 • Minskat känslouttryck
 • Passivitet
 • Sömnstörning
 • Uttrycker sig mer sällan i ord
 • Verbala tecken (missmodig, ”jag kan inte”, suckar) (1)

Relaterade faktorer

 • Långvarig inskränkt aktivitet
 • Långvarig stress
 • Social isolering
 • Sviktande eller försämrat fysiskt tillstånd
 • Känsla av övergivenhet (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten uttrycker acceptans för sitt liv och för situationer som är utanför hans/ hennes kontroll. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten uttrycker någon form av hopp inför framtiden.
 • Patienten kan identifiera nåbara mål och vägar att nå dem. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera de svårigheter som ADHD medför. (11)
 • Hjälp patienten att identifiera de områden i livet som han/hon har kontroll över. (3)

Psykoedukation

 • Undervisa patienten i vad ADHD innebär och vilka insatser som finns att tillgå.
 • Patientutbildning, andra pedagogiska insatser och anhörigutbildning. (12)
 • Hjälpa patienten att identifiera starka sidor (och begränsningar) hos sig själv. (4)

Aktivitet

 • Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (4)
 • Koppla eventuellt in arbetsterapeut för att få kognitiva hjälpmedel. (12)

Risk för hotad värdighet

Upp

Definition

Risk för upplevelse av förlorad ära och respekt. (1)

Riskfaktorer

 • Avslöjande av konfidentiell information
 • Exponering av kroppen
 • Förlust av kroppsfunktioner
 • Kulturella olikheter
 • Otillräcklig delaktighet i beslutsfattande
 • Uppfattat intrång i den privata sfären
 • Upplevelse av förödmjukelse
 • Upplevelse av inhuman behandling (1)

Kortsiktiga mål

 • Att ta hänsyn till patientens integritet i alla situationer.(13)

Långsiktiga mål

 • Att öka patientens autonomi. (13)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Kartlägg i vilka situationer patienten känner sin värdighet hotad.
 • Tala med patienten om hur han/hon vill bli bemött i olika situationer.

Psykoedukation

 • Tala med patienten om livsstilsfrågor som påverkar hälsotillståndet.

Aktivitet

 • Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (4)

Risk för ensamhet

Upp

Definition

Risk att känna obehag förknippad med en önskan om eller behov av mer kontakt med andra. (1)

Riskfaktorer

 • Känslomässig avflackning
 • Brist på känslomässig energi
 • Fysisk eller social isolering (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att identifiera anledningar till att han/hon känner sig isolerad.
 • Patienten har identifierat strategier för att behålla goda relationer. (2)

Långsiktiga mål

 • Patienten upplever en minskad känsla av ensamhet. (2)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälp patienten att identifiera faktorer som orsakar och bidrar till ensamhet. (2)
 • Identifiera personer som patienten är viktig för, t.ex. genom att vara förebild.

Psykoedukation

Hjälp patienten att hitta egna strategier för att komma ur sin isolering. Det kan ske genom att informera om aktiviteter inom religiöst samfund, möteslokaler, kurser och utbildningar, resor, självhjälpsgrupper etc. (2)

Aktivitet

 • Uppmuntra till social interaktion med personer i patientens närhet.
 • Diskutera vikten av god kvalitet snarare än kvantitet när det gäller umgänge med andra människor. (2)

Identitetsstörning

Upp

Definition

Oförmåga att upprätthålla en integrerad och fullständig uppfattning om jaget. (1)

Kännetecken

 • Beskriver känsla av tomhet och främlingskap
 • Ineffektiv stresshantering
 • Ineffektivt utförande av egen roll
 • Könsrollsförvirring
 • Motsägande personlighetsdrag
 • Oförmåga att skilja mellan yttre och inre stimuli
 • Osäkerhet om kulturella eller ideologiska värden
 • Störd kroppsuppfattning (1)

Relaterade faktorer

 • Användning av psykofarmaka
 • Diskriminering
 • Dysfunktionell familj
 • Intag av toxiska kemikalier
 • Kroniskt låg självkänsla
 • Kulturell diskontinuitet
 • Maniskt tillstånd
 • Organisk hjärnsjukdom
 • Psykiatrisk sjukdom
 • Sektindoktrinering
 • Social rollförändring (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat minst en situation där han/hon har svårigheter att hålla sin identitet intakt.
 • Patienten är kapabel att skilja sig själv från andra, såväl fysiskt som emotionellt. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten känner sig bekväm i sin identitet. (3)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Låt patienten beskriva/diskutera sin uppfattning om sig själv och sina identitetsproblem.
 • Hjälp patienten att identifiera situationer/beteenden som ytterligare försvårar. (3)

Psykoedukation

Förklara för patienten alla planerade aktiviteter innan, särskilt om de kräver fysisk kontakt. (6)

Aktivitet

 • Att tilltala patienten med namnet för att lyfta fram att han/hon är en person med en egen identitet.
 • Stärka patientens identitet och självkänsla genom att framhålla positiva saker hos patienten. (6)

Långvarig svag självkänsla

Upp

Definition

Långvarig negativ självvärdering och känslor om sig själv eller om egna förmågor. (1)

Kännetecken

 • Anpassar sig för lätt till andra
 • Anser sig inte klara av att hantera olika händelser
 • Beroende av andras uppfattningar
 • Beskriver känsla av skam eller skuld
 • Förkastar positiv återkoppling om sig själv
 • Obeslutsam
 • Osäkert beteende
 • Passiv
 • Tveksam till att prövar nya saker eller situationer
 • Återkommande misslyckanden i livet
 • Överdriver negativ återkoppling om sig själv
 • Överdrivet sökande på bekräftelse (1)

Relaterade faktorer

 • Bristande känsla av grupptillhörighet
 • Psykisk sjukdom
 • Traumatiska händelser och situationer
 • Upplevd brist på respekt från andra
 • Återkommande misslyckanden
 • Återkommande negativ förstärkning (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att beskriva minst en personlig styrka.
 • Patienten har identifierat två orealistiska krav och omformulerat dessa så att de blivit mera realistiska. (4)

Långsiktiga mål

 • Uppvisad förmåga att omformulera orealistiska krav på sig själv till krav som går att uppnå. (4)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera realistiska mål.
 • Hjälpa till att planera aktiviteter så att de blir möjliga att genomföra.
 • Omedelbar positiv feedback på bra beteende. (11)

Psykoedukation

 • Undervisa patienten i vad ADHD innebär och vilka insatser som finns att tillgå.
 • Patientutbildning, andra pedagogiska insatser och anhörigutbildning. (12)

Aktivitet

 • Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (4)
 • Koppla eventuellt in arbetsterapeut för att få kognitiva hjälpmedel. (12)

Förvrängd kroppsuppfattning

Upp

Definition

Förvirrad mental föreställning om sitt fysiska jag. (1)

Kännetecken

 • Beskriver känslor och uppfattningar som återspeglar ett ändrat perspektiv på den egna kroppen (t.ex. utseende, form eller funktion)
 • Beteende som uppmärksammar, undviker eller övervakar den egna kroppen
 • Ickeverbala reaktioner på en reell eller uppfattad förändring av kroppen (t.ex. utseende, form eller funktion)

Objektivt

 • Erkännande eller beteende i relation till den egna kroppen
 • Förändrad förmåga att bedöma kroppens rumsliga förhållande gentemot omgivningen
 • Förändring av socialt engagemang
 • Gömmer eller överexponerar en del av kroppen (medvetet eller omedvetet)
 • Reell förändring av form eller funktion
 • Saknar en kroppsdel
 • Trauma mot en ickefungerande kroppsdel, tittar/vidrör inte på en viss del av kroppen
 • Utökning av kroppens gränser till att också omfatta objekt i omgivningen

Subjektivt

 • Avpersonifiering av förlust eller kroppsdel genom att använda opersonlig beskrivning
 • Beskriver negativa känslor om kroppen (t.ex. känsla av hjälplöshet, hopplöshet eller maktlöshet)
 • Beskriver rädsla för andras reaktioner
 • Fokuserar på tidigare utseende, funktion eller styrka
 • Personliggörande genom namngivande av förlust eller kroppsdel
 • Rädsla för att bli förskjuten av andra
 • Sysselsatt med förändringen eller förlusten
 • Tyngdpunkt på kvarvarande styrka
 • Vägrar att erkänna reella förändringar (1)

Relaterade faktorer

 • Kognitiva eller perceptuella faktorer
 • Sjukdom
 • Psykosociala faktorer (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar vilja och förmåga att återuppta egenvårdsförmåga/ansvar för sig själv. (4)
 • Patienten har initierat nya eller återupprättat kontakter med existerande nätverk. (2)
 • Patienten är kapabel att utmana dysfunktionella tankar och övertygelser med hjälp av omvårdnadspersonal. (4)

Långsiktigt mål

 • Patienten är kapabel att implementera nya sätt att hantera och verbalisera och demonstrera att hon/han accepterar sitt utseende (sköta om sig, klä sig, kroppshållning, måltidsvanor, presentation av sig själv). (2)
 • Patienten är kapabel att beskriva en mer realistisk uppfattning angående kroppsform och – storlek relaterat till längd och kroppstyp.
 • Patienten relaterar till sin kropp på ett mer positivt sätt. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Psykoedukation

 • Önskad kunskap om kroppen och dess funktion.

Aktivitet

 • Hjälp patienten att kunna ta emot hjälp från andra.
 • Bekräfta att patientens förvrängda bild av sig själv är verklig för honom/henne, t.ex. :”Jag hör att du ser på dig själv som tjock. Jag ser inte på dig på det sättet.” (4)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 6