Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 11

Risk för våld mot andra

Upp

Definition

Ett tillstånd som indikerar att en person kan bli fysiskt, känslomässigt och/eller sexuellt skadlig för andra. (1)

Riskfaktorer

 • Historia av indirekt våld
 • Historia av våld mot andra
 • Historia med hot om våld
 • Historia med våldsamt antisocialt beteende
 • Impulsivitet
 • Neurologisk skada
 • Psykotiska symtom (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten uppvisar ökad impulskontroll på avdelningen.
 • Patienten är kapabel att frivilligt förflytta sig till ett mer stimuli fattigt område med hjälp av personal innan ett eventuellt utbrott.
 • Patienten är kapabel att identifiera vad som föregår ilskan. (6)

Långsiktiga mål

 • Patienten uppvisar inget aggressivt beteende mot sig själv eller annan.
 • Patienten kan klargöra för minst tre sätt att hantera aggression om den skulle uppkomma.
 • Patienten har identifierat ”triggers” som utlöser våldsamt beteende. (6)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • BVC-skattning dag/kväll/natt. (18)
 • Tillsammans med patienten identifiera vad som utlöser aggressionen.
 • Försök tillsammans med patienten hitta reducerande faktorer för patienten. (4,6)

Psykoedukation

 • Försök tillsammans med patienten hitta andra sätt att hantera frustration och ilska.
 • Hjälp patienten att förstå att det sårar andra när man använder sig av våld. (4,6)

Aktiviteter

 • Tala lugnande med den aggressiva patienten. (19)
 • Ha en accepterande hållning gentemot patienten och försök att skapa en tillit. (6)
 • Erbjud gemensam fysisk aktivitet, promenad eller liknande.
 • Förebyggande strategisk stimuli reducering i patientens omgivning. (4,6)

Risk för våld mot sig själv

Upp

Definition

Risk för ett beteende där en person visar att han eller hon kan utgöra ett fysiskt, känslomässigt och/eller sexuellt hot mot sig själv. (1) 

Riskfaktorer

 • Brist på personliga resurser
 • Brist på sociala resurser
 • Känslomässiga svårigheter
 • Mentala hälsoproblem
 • Flera självmordsförsök tidigare
 • Självmordplanering (1) 

Kortsiktiga mål

 • Att patienten inte skadar sig själv.
 • Patienten har identifierat minst två personer (både på och utanför avdelning) patienten har förtroende för och kan vända sig till för känslomässigt stöd innan självskadebeteendet sätter igång. (4)

Långsiktiga mål

 • Patienten uppvisar inget aggressivt beteende mot sig själv. (3)
 • Patienten uttrycker att han/hon vill leva.
 • Patienten visar på alternativa sätt att hantera negativa känslor och känslomässig stress. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälp patienten att identifiera när dessa känslor uppstår. Ett hjälpmedel kan vara kedjeanalys.
 • Observera patientens beteende av säkerhetsskäl. (6,11)

Psykoedukation

 • Hjälp patienten att förebygga att dessa situationer uppstår genom att finna andra sätt att hantera starka känslor. (3,4)


Aktiviteter

 • Tala lugnande med den aggressiva patienten. (19)
 • Ha en accepterande hållning gentemot patienten och försök att skapa tillit. (6)
 • Gör överenskommelser eller skriv kontrakt. (2)
 • Erbjud gemensam fysisk aktivitet, promenad eller liknande. (4,6)
 • Vid behov minska stimuli för att på så sätt reducera oro. (4,6,11)

Självskadebeteende

Upp

Definition

Medvetet självdestruktivt beteende som orsakar vävnadsskada i syfte att orsaka ickefatal skada, för att uppnå spänningslindring. (1)

Kännetecken

 • Avskiljande (av kroppsdel)
 • Biter sig
 • För in objekt i kroppsöppningar
 • Inandas skadliga ämnen
 • Intar skadliga ämnen
 • Klämmer åt en kroppsdel
 • Plockar i sår
 • River på kroppen
 • Självorsakade brännskador
 • Skrapar sig
 • Skär sig på kroppen
 • Slåss (1)

Relaterade faktorer

 • Autistisk person
 • Behov av snabb stressreducering
 • Borderline personlighet
 • Skadligt substansbruk
 • Impulsiv
 • Psykotiskt tillstånd (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten skadar inte sig själv eller andra.
 • Att patienten söker upp personal om impulser att skada sig uppstår. (11)

Långsiktiga mål

 • Patienten skadar inte sig själv eller andra. (11)


Omvårdnadsåtgärder

Observera att det är av yttersta vikt att möta patientens lidande med en empatisk grundhållning och respekt.


Kartläggning

 • Observera patientens beteende. (11)


Psykoedukation

 • Visa på andra sätt att uttrycka ilska eller starka känslor.
 • Ge inte positiv förstärkning på självskadebeteendet. (11)

Aktivitet

 • Gör överenskommelse att patienten söker upp personal innan han/hon skadar sig själv.
 • Erbjud andra möjligheter att få utlopp för starka känslor som t.ex. fysisk aktivitet. (11)
 • Ibland kan miljön behöva anpassas så att personen inte kan skada sig. (6)

Risk för självmord

Upp

Definition

Risk för självförvållad, livshotande skada. (1)

Riskfaktorer

 • Köpt skjutvapen eller tillgång till skjutvapen i hemmet
 • Upprättar eller ändrar testamente, ger bort ägodelar
 • Tidigare försök till självmord
 • Impulsivitet, tydligt förändrat beteende och attityd
 • Plötsligt euforiskt återhämtande efter kraftig depression
 • Ekonomisk instabilitet
 • Institutionalisering, förlust av självbestämmande eller oberoende
 • Flertal självmord i omgivningen
 • Splittrad familjesituation
 • Sorg
 • Hjälplöshet, hopplöshet
 • Förlust av betydelsefull relation, bristande stödsystem, social isolering
 • Ålder, omflyttning, pensionering
 • Fysiska faktorer (kronisk smärta, fysisk sjukdom, dödlig sjukdom)
 • Övergrepp under barndomen
 • Hereditet
 • Psykiatrisk sjukdom eller störning
 • Missbruk av droger, lagliga problem
 • Önskan att dö/hotar att ta livet av sig (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten söker upp personal när han/hon känner att han/hon måste skada sig själv. (11)
 • Patienten har kommit överens med personal (verbalt/skriftligt) att inte skada sig själv. (2,6,11)
 • Patienten skadar inte sig själv. (6)
 • Patienten känner sig trygg under inneliggande vårdtid med stöd av omvårdnadsåtgärder. (4)

Långsiktiga mål

 • Patienten uttrycker att han/hon vill leva.
 • Patienten är kapabel att namnge två personer han/hon kan ringa om suicidtankar uppstår.
 • Patienten är kapabel att beskriva minst ett alternativt sätt att hantera suicidtankar.
 • Upprätthålla ett suicidkontrakt.
 • Patienten har identifierat minst ett realistiskt mål för framtiden. (4)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Fråga patienten om han/hon har tankar eller planer för att ta sitt liv. (6,11)
 • Observera och dokumentera patientens beteende och aktiviteter. (4)
 • Strukturerad suicidriskbedömning
 • Kontrollera gemensamt med patienten läkemedelsförrådet i hemmet. (4)


Psykoedukation

 • Gör korta överenskommelser, muntligt eller skriftligt, med patienten om att han/hon inte kommer att skada sig. (6,11)


Aktivitet

 • Ha en accepterande hållning gentemot patienten och försök att skapa tillit. (6)
 • Försäkra patienten att han/hon inte är ensam, att det finns hjälp, att den här krisen är tillfällig. (4)
 • Observera patienten med en oregelbundenhet, så att det inte går att förutsäga när patienten blir observerad. (11)
 • Ibland kan patienten behöva extra vak. (11)
 • Skapa en säker miljö, där saker som går att skada sig på tas bort. (6)
 • Förklara säkerhetsåtgärder kring patienten och att dessa görs av omtanke.
 • Upprätta en krisplan tillsammans med patient och närstående. Den bör innehålla individuella varningssignaler och konkreta åtgärder. (20)
 • Förbered en smidig övergång till öppenvården. Planen ska vara förankrad hos patienten, närstående samt hos mottagande enhet. (20)
 • Fortsätt att söka kontakt även om patienten är avvisande eller apatisk. (Avvisande är en riskfaktor för suicid.)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 11