Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 10

Beslutskonflikt

Upp

Definition

Osäkerhet om vilken handling som är bäst när valet mellan konkurrerande handlingar involverar risker, förluster eller en utmaning mot livsvärden och uppfattningar. (1)

Kännetecken

 • Fysiska tecken på stress och anspänning (t.ex. ökad hjärtfrekvens och rastlöshet).
 • Försenat beslutsfattande.
 • Ifrågasätter egna uppfattningar och värderingar i samband med beslutsfattande.
 • Ifrågasätter moraliska principer, regler eller värden i samband med beslutsfattande.
 • Jagfokuserad.
 • Säger sig känna vånda under beslutsfattande.
 • Säger sig vara osäker om alternativ.
 • Säger sig överväga oönskade konsekvenser av olika alternativa handlingar.
 • Tvekar mellan alternativa val. (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på relevant information.
 • Bristande erfarenheter av beslutsfattande.
 • Bristande stödsystem.
 • Ett flertal informationskällor eller olika information.
 • Moraliska principer, regler eller värden stödjer olika, varandra uteslutande handlingsalternativ.
 • Oklar över egna uppfattningar och värderingar. (1)

Kortsiktiga/Långsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att fatta egna beslut/beslutskompetent. (2)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera problemet tillsammans med patienten.
 • Identifiera nödvändiga beslut tillsammans med patienten.
 • Identifiera de värden patienten är stolt över. Kategorisera värdena i prioritetsordning.
 • Identifiera viktiga personer i patientens nätverk och ge information.
 • Identifiera tillsammans med patienten vad riskerna med att inte bestämma sig/fatta beslut skulle vara. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten om hans/hennes rätt att få så mycket information som han/hon önskar. (2)


Aktivitet

 • Skapa en lista över möjliga alternativ eller valmöjligheter.
 • Stöd patienten att identifiera det sannolika utfallet av de olika alternativen.
 • Stöd patientens beslutsfattande (i rimlig och realistisk utsträckning), även om beslutet strider mot dina egna värderingar.
 • Stöd patientens önskemål och försök att stärka hans/hennes förmåga att fatta beslut personligen.
 • Stöd patienten när familjen/närstående exkluderar honom/henne från beslutsfattandet. (2)

Bristande följsamhet

Upp

Definition

En persons och/eller vårdgivares beteende som inte är förenligt med en hälsofrämjande eller terapeutisk planering som överenskommits mellan personen (eller familjen eller samhällsgruppen) och vårdpersonalen. Personens eller vårdgivarens beteende är helt eller delvis oförenligt med den överenskomna hälsofrämjande eller terapeutiska planeringen och kan leda till kliniskt otillräckliga eller delvis otillräckliga resultat. (1)

Kännetecken

 • Beteendet indikerar misslyckande att följa planen.
 • Misslyckas att göra framsteg.
 • Misslyckas att hålla mötestider.
 • Objektiva test som ger stöd för bristande följsamhet (t.ex. fysiologiska mått, identifiering av fysiologiska markörer).
 • Tecken på att symtomen förvärras.
 • Tecken på utveckling av komplikationer. (1)

Relaterade faktorer

Sjukvårdssystem

 • Svårigheter med relation patient/vårdare
 • Vårdarens trovärdighet
 • Vårdpersonalens förmåga till undervisning
 • Vårdpersonalens kommunikationsförmåga

Vårdplan

 • Intensitet
 • Komplexitet
 • Varaktighet

Individuellt

 • Förmågor utifrån person och utvecklingsnivå
 • Kulturell påverkan
 • Närstående, vänner

Nätverk

 • Närståendes uppfattning
 • Sociala värderingar angående planen (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat vilken inverkan sjukdomen har på hans/hennes liv/livsstil.
 • Patienten har hittat ett sätt att minska/ta bort hinder som påverkar följsamheten i behandlingen.
 • Patienten deltar aktivt i ett beslut gällande hans/hennes vårdplan. (4)

Långsiktiga mål

 • Patienten är väl informerad, har kunskap om sitt tillstånd/ sin sjukdom, vet fördelar och risker med behandlingen samt är väl informerad om olika behandlingsalternativ varje gång vårdplanen ska ändras. (4)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera brister i kommunikationen som kan göra att patienten och/eller närstående inte har förståelse för behandlingen. Identifiera behov av tolk, skriftlig information, använd eventuellt en annan typ av terminologi, beakta religiösa/kulturella hinder och ta reda på attityden gentemot sjukvården.
 • Diskutera och utforska patientens syn på sin sjukdom och hur han/hon ser på behovet av behandling.
 • Ta reda på patientens syn på den medicinska behandlingen och identifiera behovet av information och undervisning.
 • Ta reda på patientens (och eventuellt närståendes) kunskap och förståelse för sjukdom, behandlingsmöjligheter, hur medicinen fungerar och dess biverkningar.
 • Ta reda på hur sjukdomen och behandlingen påverkar patienten, samt vilka konsekvenser den får för patientens och närståendes liv. (4)

Läkemedelshantering

 • Identifiera behovet av undervisning.
 • Uppmuntra patienten att berätta om biverkningar av medicinen. (4)

Psykoedukation

 • Erbjud undervisning/information för patienten och närstående. (4)


Aktivitet

 • Uppmana patienten att berätta om biverkningar av medicinen direkt istället för att sluta ta medicinen.
 • Diskutera med patienten anledningen för att inte följa vårdplanen, inte ta medicin eller delta i behandlingen. Lyft fram de negativa konsekvenserna som detta kan leda till.
 • Engagera närstående och andra vårdgivare som patienten har förtroende för att samtala om de negativa konsekvenserna att inte följa vårdplanen.
 • Förhandla/diskutera fram två eller tre områden i behandlingen som patienten kan tänka sig följa om han/hon inte vill följa hela vårdplanen. Ge en skriftlig kopia till patienten.
 • Uppmuntra patienten till att delta i patientföreningar och/eller stödjande grupper. (4)

Andlig frustration

Upp

Definition

Nedsatt förmåga att uppleva och integrera mening och mål med livet genom kontakt och närvaro med sig själv, andra, konst, musik, litteratur, natur eller en högre makt. (1)

Kännetecken

Kontakt med sig själv

 • Ilska
 • Otillräcklig stresshantering
 • Skuld

Uttrycker bristande

 • Acceptans
 • Hopp
 • Kärlek
 • Meningen med livet
 • Mod
 • Mål i livet
 • Ro och avskildhet

Kontakt med konst, musik, litteratur och natur

 • Inget intresse av att läsa andlig litteratur
 • Inget intresse av naturen
 • Oförmåga att uttrycka tidigare kreativitet

Kontakt med andra

 • Uttrycker främlingskap
 • Vill inte ha kontakt med andliga ledare
 • Vill inte ha kontakt med vänner och familj

Kontakt med högre makt

 • Begär att få träffa en andlig ledare
 • Oförmåga att be
 • Kan inte delta i religiösa aktiviteter
 • Plötslig förändring av andliga aktiviteter
 • Uppger ilska mot högre kraft
 • Uppger känsla av övergivenhet
 • Uttrycker hopplöshet
 • Uppger sig lida (1)

Relaterade faktorer

 • Ångest
 • Kronisk sjukdom
 • Död
 • Livsförändringar
 • Ensamhet
 • Smärta
 • Främlingskap inför sig själv
 • Socialt främlingskap
 • Sociokulturell förlust (1)
 • Hinder att utföra andliga ritualer såsom t.ex. brist på privat utrymme (5)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att prata om sina andliga bekymmer/funderingar med personal eller andlig ledare inom x antal dagar.
 • Patienten har identifierat två saker som tidigare i livet varit meningsfulla för honom/henne inom x antal dagar.
 • Uppmuntra patienten att föra dagbok över tankar och känslor i x antal dagar. (4)

Långsiktiga mål

 • Patienten kan förlåta/försona sig med sitt förflutna.
 • Patienten vill utföra en kreativ aktivitet som tidigare kändes meningsfull. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera genom samtal om vad som tidigare gav patienten meningsfullhet samt vilken/vilka aktivitet(er) patienten uppskattade då patienten mådde bättre. (4)


Psykoedukation

 • Tillhandahåll/förse patienten med information om andliga/spirituella/kulturella aktiviteter. (4)


Aktiviteter

 • Uppmuntra patienten att föra dagbok över sina tankar, funderingar och reflektioner. (4)
 • Föreslå patienten att kontakta en andlig ledare. (4,5)
 • Hjälp patienten känna igen och samtala kring känslor av ilska. (5)
 • Tillåt patienten finna möjligheter att uttrycka och lindra sin ilska. (5)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 10