Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 12

Social isolering

Upp

Definition

En ensamhet som personen uppfattar som påtvingad av andra och som ses som ett negativt eller hotfullt tillstånd. (1)

Kännetecken

Objektiva

 • Fysiskt eller psykiskt handikapp
 • Ger ingen ögonkontakt
 • Känslolös
 • Ledsen
 • Meningslösa handlingar
 • Opassande beteende i förhållande till ålder och mognad
 • Repetitiva handlingar
 • Saknar stödjande närstående
 • Sjukdom
 • Svår att kommunicera med
 • Söker sig till ensamhet
 • Tillbakadragen
 • Upptagenhet med sina egna tankar
 • Visar ett beteende som är oacceptabelt i den dominerande kulturen
 • Visar fientlighet (1)

Subjektiva

 • Känner sig annorlunda än andra
 • Oförmåga att motsvara andras förväntningar
 • Opassande intressen i förhållande till ålder och mognad
 • Osäkerhet i publika sammanhang
 • Otillräckliga mål i livet
 • Rapporterar en känsla av ensamhet som är påtvingad av andra
 • Rapporterar känslor av att vara utstött
 • Rapporterar värderingar som inte accepteras av den dominerande kulturen (1)

Relaterade faktorer

 • Förändrat välbefinnande
 • Förändringar i det psykiska tillståndet
 • Oacceptabla sociala värderingar
 • Oförmåga att engagera sig i tillfredställande personliga relationer
 • Otillräckliga personliga resurser (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten vill delta i en aktivitet på avdelningen med stöd av personalen alternativt att patienten vill delta i en behandlande aktivitet tillsammans med personal inom x antal dagar. (3)


Långsiktiga mål

 • Patienten deltar i sociala sammanhang i den nivå han/hon önskar och har möjlighet till.
 • Patienten deltar i gruppaktiviteter med andra patienter och personal. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera tillsammans med patienten de relationer som är tillfredställande och vilka aktiviteter som är intressanta. (3)


Psykoedukation

 • Utforska tillsammans med patienten tecken på ökad ångest vid kontakt med andra och vilka tekniker som patienten kan vara hjälpt av för att hantera detta (t.ex. avslappningsövningar). (3)


Aktivitet

 • Uppmuntra eller ta promenader/gå på stan/fika med patienten.
 • Personal deltar i början tillsammans med patienten i de aktiviteter som patienten har stor rädsla för eller känns svåra. (3)

Om dokumentet: Omvårdnad vid autismspektrumtillstånd - Domän 12