Omvårdnad Ätstörningar - Domän 6

Känner hopplöshet

Upp

Definition
Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsade, eller inga, alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del. (1)

Kännetecken

 • Bristande initiativ
 • Bristande delaktighet i vården
 • Minskad reaktion på stimuli
 • Minskat känslouttryck
 • Passivitet
 • Sömnstörning
 • Uttrycker sig mer sällan i ord
 • Verbala tecken (missmodig, ”jag kan inte”, suckar) (1)

Relaterade faktorer

 • Långvarig inskränkt aktivitet
 • Långvarig stress
 • Social isolering
 • Sviktande eller försämrat fysiskt tillstånd
 • Känsla av övergivenhet (1)

Kortsiktiga mål

Patienten uttrycker acceptans för sitt liv och för situationer som är utanför hans/ hennes kontroll. (3)

Långsiktiga mål

 • Patienten uttrycker någon form av hopp inför framtiden.
 • Patienten kan identifiera nåbara mål och vägar att nå dem. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera stressorer i patientens liv, som föregick krisen.
 • Gå igenom copingstrategier som patienten tidigare använt sig av, exempelvis som att vid hypomani minska intryck.
 • Hjälpa patienten att identifiera de områden i livet som han/hon har kontroll över. (3)

Psykoedukation

 • Undervisa patienten i enkla kompletterande copingstrategier. (3)
 • Uppmuntra patienten att analysera och ompröva negativa tankemönster.
 • Hjälpa patienten att identifiera starka sidor hos sig själv. (5)

Aktivitet

 • Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (5)
 • Uppmuntra patienten genom att förmedla hopp. Exempel: ”Jag är övertygad om att det kommer att bli bättre”, eller: ”Du är en viktig person för dina anhöriga”.
 • Att tillsammans med patienten gå igenom vilka resurser som finns exempelvis i patientens nätverk och i vården. (3)

Identitetsstörning

Upp

Definition
Oförmåga att upprätthålla en integrerad och fullständig uppfattning om jaget. (1)

Kännetecken

 • Beskriver känsla av tomhet och främlingskap
 • Ineffektiv stresshantering
 • Ineffektivt utförande av egen roll
 • Könsrollsförvirring
 • Motsägande personlighetsdrag
 • Oförmåga att skilja mellan yttre och inre stimuli
 • Osäkerhet om kulturella eller ideologiska värden
 • Störd kroppsuppfattning (1)

Relaterade faktorer

 • Användning av psykofarmaka
 • Diskriminering
 • Dysfunktionell familj
 • Intag av toxiska kemikalier
 • Kroniskt låg självkänsla
 • Kulturell diskontinuitet
 • Maniskt tillstånd
 • Organisk hjärnsjukdom
 • Psykiatrisk sjukdom
 • Sektindoktrinering
 • Social rollförändring (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat minst en situation där han/hon har svårigheter att hålla sin identitet intakt.
 • Patienten är kapabel att skilja sig själv från andra, såväl fysiskt som emotionellt. (4)

Långsiktiga mål

Patienten känner sig bekväm i sin identitet. (4)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Låt patienten beskriva eller diskutera sin uppfattning om sig själv och sina identitetsproblem.
 • Hjälp patienten att identifiera situationer eller beteenden som ytterligare försvårar. (4)

Psykoedukation

Förklara för patienten alla planerade aktiviteter innan de påbörjas, särskilt om de kräver fysisk kontakt. (2)

Aktivitet

 • Att tilltala patienten med namnet för lyfta fram att han/hon är en person med en egen identitet.
 • Stärka patientens identitet och självkänsla genom att framhålla positiva saker hos patienten. (2)

Förvrängd kroppsuppfattning

Upp

Definition
Förvirrad mental föreställning om sitt fysiska jag. (1)

Kännetecken

 • Beskriver känslor och uppfattningar som återspeglar ett ändrat perspektiv på den egna kroppen (t.ex. utseende, form eller funktion)
 • Beteende som uppmärksammar, undviker eller övervakar den egna kroppen
 • Icke-verbala reaktioner på en reell eller uppfattad förändring av kroppen (t.ex. utseende, form eller funktion)

Objektivt

 • Erkännande eller beteende i relation till den egna kroppen
 • Förändrad förmåga att bedöma kroppens rumsliga förhållande gentemot omgivningen
 • Förändring av socialt engagemang
 • Gömmer eller överexponerar en del av kroppen (medvetet eller omedvetet)
 • Reell förändring av form eller funktion
 • Saknar en kroppsdel
 • Trauma mot en icke-fungerande kroppsdel, tittar/vidrör inte på en viss del av kroppen
 • Utökning av kroppens gränser till att också omfatta objekt i omgivningen

Subjektivt

 • Avpersonifiering av förlust eller kroppsdel genom att använda opersonlig beskrivning
 • Beskriver negativa känslor om kroppen (t.ex. känsla av hjälplöshet, hopplöshet eller maktlöshet)
 • Beskriver rädsla för andras reaktioner
 • Fokuserar på tidigare utseende, funktion eller styrka
 • Personliggörande genom namngivande av förlust eller kroppsdel
 • Rädsla för att bli förskjuten av andra
 • Sysselsatt med förändringen eller förlusten
 • Tyngdpunkt på kvarvarande styrka
 • Vägrar att erkänna reella förändringar (1)

Relaterade faktorer

Kognitiva eller perceptuella faktorer, sjukdom, psykosociala faktorer (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar vilja och förmåga att återuppta egenvårdsförmåga/ansvar för sig själv. (5)
 • Patienten har initierat nya eller återupprättat kontakter med existerande nätverk. (2)
 • Patienten är kapabel att utmana dysfunktionella tankar och övertygelser med hjälp av omvårdnadspersonal. (5)

Långsiktigt mål

 • Patienten är kapabel att implementera nya sätt att hantera och verbalisera och demonstrera att hon/han accepterar sitt utseende (sköta om sig, klä sig, kroppshållning, måltidsvanor, presentation av sig själv). (2)
 • Patienten är kapabel att beskriva en mer realistisk uppfattning angående kroppsform och – storlek relaterat till längd och kroppstyp.
 • Patienten relaterar till sin kropp på ett mer positivt sätt. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Psykoedukation

Lär ut strategier för att kunna hantera känslor som sorg, rädsla, fientlighet. (5)

Aktivitet

 • Uppmuntra patienten att uttrycka känslor, särskilt om hur han/hon mår, tänker eller ser på sig själv.
 • Hjälp patienten att kunna ta emot hjälp från andra.
 • Bekräfta att patientens förvrängda bild av sig själv är verklig för han/honom. T. ex. ”Jag hör att du ser på dig själv som tjock. Jag ser inte på dig på det sättet.” (5)

Risk för hotad värdighet

Upp

Definition
Risk för upplevelse av förlorad ära och respekt. (1)

Riskfaktorer

 • Avslöjande av konfidentiell information
 • Exponering av kroppen
 • Förlust av kroppsfunktioner
 • Kulturella olikheter
 • Otillräcklig delaktighet i beslutsfattande
 • Uppfattat intrång i den privata sfären
 • Upplevelse av förödmjukelse. (1)

Kortsiktiga mål

Att ta hänsyn till patientens integritet i alla situationer.(11)

Långsiktiga mål

Att öka patientens autonomi. (11)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Tala med patienten om hur han/hon vill bli bemött i såväl uppvarvat som nedstämt tillstånd.

Psykoedukation

 • Utbilda patient och närstående i att upptäcka tidiga symtom så att eventuellt återinsjuknande inte leder till tvångsåtgärder. (12)
 • Tala med patienten om hur tvångsåtgärder bör utföras för att skydda integriteten.

Aktivitet

Kommunicera vilka åtgärder som vidtas och varför, även till patienter som inte verkar förstå det som sägs. (12)

Risk för ensamhet

Upp

Definition
Risk att känna obehag förknippad med en önskan om eller behov av mer kontakt med andra. (1)

Riskfaktorer

 • Känslomässig avflackning
 • Brist på känslomässig energi
 • Fysisk eller social isolering. (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att identifiera anledningar till att han/hon känner sig isolerad.
 • Patienten har identifierat strategier för att behålla goda relationer. (3)

Långsiktiga mål

Patienten upplever en minskad känsla av ensamhet. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälp patienten att identifiera faktorer som orsakar och bidrar till ensamhet. (2)
 • Identifiera personer som patienten är viktig för, t.ex. genom att vara förebild

Psykoedukation

Hjälp patienten att hitta egna strategier för att komma ur sin isolering: genom att informera om aktiviteter inom religiöst samfund, möteslokaler, kurser och utbildningar, resor, självhjälpsgrupper etc. (2)

Aktivitet

 • Uppmuntra till social interaktion med personer i patientens närhet.
 • Hjälp patienten att uttrycka känslor i ord.
 • Diskutera vikten av god kvalitet snarare än kvantitet när det gäller umgänge med andra människor. (2)

Långvarig svag självkänsla

Upp

Definition
Långvarig negativ självvärdering och känslor om sig själv eller om egna förmågor. (1)

Kännetecken

 • Anpassar sig för lätt till andra
 • Anser sig inte klara av att hantera olika händelser
 • Beroende av andras uppfattningar
 • Beskriver känsla av skam eller skuld
 • Förkastar positiv återkoppling om sig själv
 • Obeslutsam
 • Osäkert beteende
 • Passiv
 • Tveksam till att pröva nya saker eller situationer
 • Återkommande misslyckanden i livet
 • Överdriver negativ återkoppling om sig själv
 • Överdrivet sökande på bekräftelse (1)

Relaterade faktorer

 • Bristande känsla av grupptillhörighet
 • Psykisk sjukdom
 • Traumatiska händelser och situationer
 • Upplevd brist på respekt från andra
 • Återkommande misslyckanden
 • Återkommande negativ förstärkning (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att beskriva minst en personlig styrka.
 • Patienten har identifierat två orealistiska krav och omformulerat dessa så att de blivit mera realistiska. (5)

Långsiktiga mål

Uppvisad förmåga att omformulera orealistiska krav på sig själv till krav som går att uppnå. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera vad patienten är bra på.
 • För känslodagbok över känslor av skam, skuld och självförakt, där känslorna värderas på en VAS-skala från 1-10. (5)

Psykoedukation

Arbeta med patienten för att medvetandegöra negativa tankemönster som inkluderar övergeneraliseringar (”Han/hon klarar alltid allting. Jag klarar aldrig någonting.”), skuldbeläggande av sig själv (”Allt är mitt fel.”) och projiceringar (”Han/hon tittar på mig, för att jag ser konstig ut.”). (5)

Aktivitet

 • Uppmuntra patienten att analysera och ompröva negativa tankemönster. (5)
 • Hjälpa patienten att omformulera negativa tankemönster till mer positiva (”Han tittar kanske på mig för att jag ser speciell eller intressant ut”).

Situationsbetingad svag självkänsla

Upp

Definition
Utveckling av en negativ uppfattning av sitt egenvärde som reaktion på en rådande situation. (1)

Kännetecken

 • Använder självförnekande uttryck
 • Bedömer sig vara oförmögen att hantera situationer och händelser
 • Osäkert beteende
 • Uttrycker känsla av hjälplöshet
 • Uttrycker känsla av värdelöshet
 • Uttrycker sig negativt om sig själv (1)

Relaterade faktorer

 • Beteende oförenligt med värderingarna
 • Bortstötning
 • Brist på erkännande
 • Funktionsnedsättning
 • Förlust
 • Förändringar i social roll
 • Misslyckanden
 • Störd kroppsuppfattning. (1)

Kortsiktiga mål

Patienten har identifierat hot mot självkänslan. (2)

Långsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att uttrycka positiva förväntningar inför framtiden.
 • Patienten har identifierat positiva aspekter i sin person. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälp patienten att identifiera och uttrycka känslor. (2) (4)
 • Hjälp patienten att identifiera automatiska negativa tankemönster.
 • Hjälp patienten att identifiera sitt ansvar och möjligheten att kontrollera situationen. (2)

Psykoedukation

Fyll i kunskapsluckor tillsammans med patienten. (4)

Aktivitet

 • Uppmärksamma och förstärk positiva färdigheter och egenskaper (hobby, relationer etc.). (2) (4)
 • Uppmuntra till fysisk aktivitet som engagerar större muskelgrupper. (2)

Om dokumentet: Omvårdnad Ätstörningar - Domän 6