Omvårdnad Ätstörningar - Domän 5

Akut förvirring

Upp

Definition
Plötslig debut av en reversibel störning med påverkan på medvetandegrad, uppmärksamhet, kognition och uppfattningsförmåga som utvecklas under en kort tidsperiod. (1)

Kännetecken

 • Brist på motivation att initiera eller genomföra meningsfulla och målinriktade handlingar och beteenden
 • Hallucinationer
 • Missuppfattningar
 • Variation i kognitiv förmåga
 • Variation i medvetandegrad
 • Variation i psykomotorisk aktivitet
 • Ökad agitation
 • Ökad rastlöshet (1)

Relaterade faktorer

 • Delirium
 • Demens
 • Missbruk
 • Varierande sov- och vakenhetsperioder. (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten samt hans/hennes omgivning ska förbli säker under perioder då patienten är akut förvirrad alternativt agiterad.
 • Att patienten svarar positivt på personalens åtgärder för att orientera honom/henne till tid, rum eller person, trots perioder av förvirring.
 • Att patienten tar emot den medicin som erbjuds för att förbättra tillståndet. (5)

Långsiktiga mål

Att patienten är orienterad till tid, rum och person inom x-antal dagar. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera hur den akuta förvirringen påverkar patienten avseende medvetandegrad, uppmärksamhet, kognition och uppfattningsförmåga.
 • Identifiera bakomliggande faktorer till förvirringen samt vilka aktuella symtom som uttrycks (t.ex. oro, hallucinationer). (5)

Psykoedukation

 • Förklara för patienten vad du kommer att göra innan du gör det.
 • Informera patienten om förbättringar avseende hans/hennes tillstånd vid perioder av klarhet. (5)

Aktivitet

 • Stöd patienten att orientera sig till tid, rum och person genom att:
  - Presentera sig och tilltala patienten vid namn vid varje kontakt.
  - Ge patienten konkret information om tid, plats, den aktuella situationen samt förhållandena i närmiljön.
  - Uppmuntra att familj eller vänner kommer på besök (en åt gången).
 • Upprätthåll ögonkontakt och använd korta, tydliga fraser vid samtal med patienten, för att underlätta för honom/henne att ta till sig information.
 • Utse en personal som har huvudansvaret för patienten vid varje skift, eftersträva kontinuitet i största möjliga uträckning.
 • Skapa en lugn och trygg vårdmiljö runt patienten. Exempel:
  - Patientens rum har en behaglig belysning och är så tyst som möjligt.
  - Erbjud patienten tillgång till klocka och kalender på rummet för att främja orientering till tid.
 • Vid hallucinationer, försäkra patienten om att han/hon är på en säker plats och tydliggör vad som är verkligt.
 • Vid agitation, ignorera förolämpningar och bekräfta istället den känsla av upprördhet som patienten känner. Till exempel: Patienten: -Du är en komplett idiot! Ta hit en riktig sjuksköterska som vet vad hon gör! Sjuksköterskan: -Vad du går igenom är mycket svårt. Jag kommer att stanna här hos dig.
 • Vid fysiskt hotfullt beteende:
  - Sätt tydliga gränser och klargör att hot eller våld inte får förekomma.
  - Berätta för patienten att personalen kommer att behöva hjälpa till att kontrollera hans/hennes handlingar, om patienten inte själv kan göra det.
  - Uppmuntra istället patienten att berätta om hur han/hon mår.
  - Ha beredskap för att vidta tvångsåtgärder om det är den enda utvägen. (5)

Upp

 

Upp

 

Om dokumentet: Omvårdnad Ätstörningar - Domän 5