Omvårdnad Ätstörningar - Domän 11

Risk för våld mot sig själv

Upp

Definition
Risk för ett beteende där en person visar att han eller hon kan utgöra ett fysikst, känslomässigt eller sexuellt hot mot sig själv. (1)

Riskfaktorer

 • Brist på personliga resurser
 • Brist på sociala resurser
 • Känslomässiga svårigheter
 • Mentala hälsoproblem
 • Flera självmordsförsök tidigare
 • Självmordplanering (1)

Kortsiktiga mål

 • Att patienten inte skadar sig själv.
 • Patienten har identifierat minst två personer (både på och utanför avdelning) som han/hon har förtroende för och kan vända sig till för känslomässigt stöd innan självskadebeteendet sätter igång. (5)

Långsiktiga mål

 • Patienten uppvisar inget aggressivt beteende mot sig själv. (3)
 • Patienten uttrycker att han/hon vill leva.
 • Patienten visar på alternativa sätt att hantera negativa känslor och känslomässig stress. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälpa patienten att identifiera när dessa känslor uppstår. Ett hjälpmedel kan vara kedjeanalys.
 • Observera patientens beteende av säkerhetsskäl. (3)

Psykoedukation

Hjälp patienten att förebygga att dessa situationer uppstår genom att finna andra sätt att hantera starka känslor. (3) (5)

Aktivitet

 • Tala lugnande med den aggressiva patienten. (17)
 • Ha en accepterande hållning gentemot patienten och försök att skapa en tillit. (3)
 • Göra överenskommelser eller skriva kontrakt. (4)
 • Erbjud gemensam fysisk aktivitet, promenad, eller liknande.
 • Vid behov minska stimuli för att på så sätt reducera oro. (3) (5)

Självskadebeteende

Upp

Definition
Medvetet självdestruktivt beteende som orsakar vävnadsskada i syfte att orsaka icke-fatal skada, för att uppnå spänningslindring. (1)

Kännetecken

 • Avskiljande (av kroppsdel)
 • Biter sig
 • För in objekt i kroppsöppningar
 • Inandas skadliga ämnen
 • Intar skadliga ämnen
 • Klämmer åt en kroppsdel
 • Plockar i sår
 • River på kroppen
 • Självorsakade brännskador
 • Skrapar sig
 • Skär sig på kroppen
 • Slåss (1)

Relaterade faktorer

 • Autistisk person,
 • Behov av snabb stressreducering
 • Borderline personlighet
 • Drogmissbruk
 • Impulsiv
 • Psykotiskt tillstånd (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten skadar inte sig själv eller andra.
 • Att patienten söker upp personal om impulser att skada sig uppstår. (10)

Långsiktiga mål

Patienten skadar inte sig själv eller andra. (10)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

Observera patientens beteende. (10)

Psykoedukation

 • Visa på andra sätt att uttrycka ilska eller starka känslor.
 • Om patienten skadar sig, ge inte positiv förstärkning. (10)

Aktivitet

 • Gör överenskommelse att patienten söker upp personal innan han/hon skadar sig själv.
 • Erbjud andra möjligheter att få utlopp för starka känslor som till exempel fysisk aktivitet. (10)
 • Ibland kan miljön behöva anpassas så att personen inte kan skada sig. (4)

Risk för självmord

Upp

Definition
Risk för självförvållad, livshotande skada. (1)

Riskfaktorer

 • Köpt skjutvapen eller tillgång till skjutvapen i hemmet
 • Upprättar eller ändrar testamente, ger bort ägodelar
 • Tidigare försök till självmord
 • Impulsivitet, tydligt förändrat beteende och attityd
 • Plötsligt euforiskt återhämtande efter kraftig depression
 • Ekonomisk instabilitet
 • Institutionalisering, förlust av självbestämmande eller oberoende
 • Flertal självmord i omgivningen
 • Splittrad familjesituation
 • Sorg
 • Hjälplöshet, hopplöshet
 • Förlust av betydelsefull relation, bristande stödsystem, social isolering
 • Ålder, omflyttning, pensionering
 • Fysiska faktorer (kronisk smärta, fysisk sjukdom, dödlig sjukdom)
 • Övergrepp under barndomen
 • Hereditet
 • Psykiatrisk sjukdom eller störning
 • Missbruk av droger, lagliga problem
 • Önskan att dö/hotar att ta livet av sig (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten söker upp personal när han/hon känner ett starkt behov att skada sig själv. (10)
 • Patienten kommit överens med personal (muntligt/skriftligt) att inte skada sig själv. (3) (5) (10)
 • Patienten skadar inte sig själv. (3)
 • Patienten känner sig trygg under inneliggande vårdtid med stöd av omvårdnadsåtgärder. (5)

Långsiktiga mål

 • Patienten uttrycker att han/hon vill leva.
 • Patienten är kapabel att namnge två personer han/hon kan ringa om suicidtankar uppstår.
 • Patienten är kapabel att beskriva minst ett alternativt sätt att hantera suicidtankar.
 • Upprätthålla ett suicidkontrakt.
 • Patienten har identifierat minst ett realistiskt mål för framtiden. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Fråga patienten om han/hon har tankar eller planer för att ta sitt liv. (10) (3)
 • Observera och dokumentera patientens beteende och aktiviteter. (5)
 • Strukturerad suicidriskbedömning
 • Kontrollera gemensamt med patienten läkemedelsförrådet i hemmet. (5)

Psykoedukation

Göra korta överenskommelser, muntligt eller skriftligt, med patienten om att han/hon inte kommer att skada sig. (10) (3)

Aktivitet

 • Ha en accepterande hållning gentemot patienten och försök att skapa tillit. (3)
 • Försäkra patienten att han/hon inte är ensam, att det finns hjälp, att krisen är tillfällig. (5)
 • Observera patienten oregelbundet, så att det inte går att förutsäga när patienten blir observerad. (10)
 • Ibland kan patienten behöva extra vak. (10)
 • Skapa en säker miljö, där saker som går att skada sig på tas bort. (3)
 • Förklara säkerhetsåtgärder kring patienten och att dessa görs av omtanke.
 • Upprätta en krisplan tillsammans med patient och närstående. Den bör innehålla individuella varningssignaler och konkreta åtgärder. (18)
 • Förbered en smidig övergång till öppenvården. Planen ska vara förankrad hos patienten, närstående samt hos mottagande enhet. (18)
 • Fortsätt att söka kontakt även om patienten är avvisande eller apatisk. (Avvisande är en riskfaktor för suicid.)

Upp

 

Om dokumentet: Omvårdnad Ätstörningar - Domän 11