Omvårdnad Ätstörningar - Domän 1

Saknar meningsfull sysselsättning

Upp

Definition
Minskad stimulans från (eller intresse i eller engagemang för) aktiviteter för nöje eller avkoppling. (1)

Kännetecken

 • Uttalande från patienten om långtråkighet (t.ex. önskan att det fanns något att göra, eller läsa etc.)
 • Vanlig sysselsättning kan inte göras i det nuvarande sammanhanget. (1)

Relaterade faktorer

Brist på förströelse/sysselsättning i omgivningen. (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att hantera ilska/frustration eller nedstämdhet orsakad av tristess/inaktivitet.
 • Patienten är motiverad att delta i/utföra någon form av aktivitet varje dag. (2)

Långsiktiga mål

Patienten är mera tillfreds med sin nuvarande aktivitetsnivå. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Diskutera med patienten vad han/hon tycker om/inte tycker om att göra.
 • Ta reda på om det finns några föreningar eller frivilligverksamhet etc. där patienten kan delta.
 • Identifiera tillsammans med patienten tecken på oro och rädslor inför nya möten/nya utmaningar/nya aktiviteter. (2)

Psykoedukation

Informera patienten om vikten av aktivitet och dess hälsofrämjande fördelar (både psykiskt/fysiskt). (2)

 Aktivitet

 • Föreslå endast aktiviteter som patienten utför enskilt och som inte innebär någon konkurrens om patienten lider av ångest/oro, (lägga pussel, fotografera etc.).
 • Föreslå patienten att delta i någon form av gruppaktivitet, där andra delar samma intresse.
 • Upprätta en veckoplanering där olika aktiviteter finns kartlagda.
 • Se till att någon personal/närstående finns med/följer med patienten till aktiviteten i början.
 • Vid behov ordna med transport till/från aktivitet om detta utgör ett hinder för att delta. (2)

 

Stillasittande livsföring

Upp

Definition
Rapporterar levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. (1)

Kännetecken

 • Anger preferenser för låg fysisk aktivitet.
 • Uppvisar minskande fysisk kondition.
 • Val av dagliga rutiner utan inslag av fysisk aktiviter. (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på resurser (t ex tid, pengar, närstående).
 • Bristande intresse.
 • Bristande motivation.
 • Bristande träning på att slutföra fysiska aktiviteter.
 • Otillräcklig kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet. (1)

Kortsiktiga mål/Långsiktiga mål

 • Patienten har uttryckt motivation till fysisk aktivitet eller deltagit aktivt i fysisk aktivitet.
 • Patienten har identifierat en aktivitet som han/hon vill aktivera sig med.
 • Patienten har upprättat ett veckoschema eller träningsprogram för fysisk aktivitet. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Bedöm patientens aktivitetsmönster (ingen/veckovis/daglig).
 • Bedöm aktivitetsförmåga, t.ex. trötthet och andningsbesvär i samband med fysisk aktivitet, eller möjliga obehagsfaktorer, t.ex. ont i bröstet, yrsel etc. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten kring fördelarna med en fysiskt mer aktiv livsföring.
 • Utöka patientens kunskap genom att erbjuda skriftlig information och främja kontakter med personer som har kunskap om träning eller aktivitet.
 • Delge information om hur det är bäst att komma igång med ett träningsprogram, vilka positiva effekter fysisk aktivitet kan medföra och hur programmet kan utvecklas. (2)

Aktivitet

 • Ta fram ett schemalagt tränings- eller aktivitetsprogram tillsammans med patienten.
 • Framställ en lista med både kortsiktiga och långsiktiga mål när det gäller ökad fysisk aktivitet tillsammans med patienten.
 • Uppmana patienten att skriva en aktivitetsdokumentation som t.ex. träningsdagbok eller veckoschema under träningsperioden.
 • Skapa ett socialt nätverk kring patientens fysiskt aktiva liv genom att försöka aktivera närstående till mer fysisk aktivitet.
 • Stötta patienten i att lokalisera ett gym, joggningsspår, promenadstråk etc. i patientens närhet. (2)

 

Riskbenäget hälsobeteende

Upp

Definition
Nedsatt förmåga att kunna förändra beteenden eller livsstil, för att förbättra hälsan. (1)

Kännetecken

 • Förminskar förändringen av hälsotillståndet
 • Misslyckas med att uppnå en optimal känsla av kontroll
 • Misslyckas med att vidta åtgärder för att förebygga hälsoproblem
 • Visar att förändring av hälsotillståndet inte accepteras (1)

Relaterade faktorer

 • Låg tilltro till egen förmåga
 • Låg socioekonomiskt status
 • Multipla stressorer
 • Negativ attityd till hälsovård
 • Omfattande bruk av alkohol
 • Otillräcklig förståelse
 • Otillräckligt socialt stöd
 • Rökning (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar intresse för att aktivt förändra sin livsstil. (3)
 • Patienten kan beskriva minst X st förändringsbehov när det gäller livsstil.
 • Patienten vet vem han/hon ska vända sig till för att få stöd i sin egenvård.(2)

Långsiktiga mål

 • Patienten tar (mesta möjliga) ansvar för sin egenvård.
 • Patienten visar färdigheter i egenvårdsaktiviteter viktiga för bibehållen hälsa. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Inventera patientens behov av kunskap.
 • Inventera patientens behov av stöd i beslutsfattande. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten om eller diskutera med patienten beteenden som påverkar hälsan såväl positivt som negativt.
 • Undervisa patienten och eventuellt närstående i aktiviteter och beteenden som förväntas påverka hälsan positivt. (2)

Aktivitet

Se till att patienten har de artiklar och hjälpmedel han/hon behöver för att på bästa sätt kunna sköta sin egenvård. (2)

Nedsatt förmåga att sköta egen hälsa

Upp

Definition
Mönster av otillfredsställande hantering och integrering i dagliga livet av behandlingsråd vid sjukdom och dess yttringar för att nå specifika mål. (1)

Kännetecken

 • Ineffektiva val i dagliga livet som leder till att hälsomålen ej nås
 • Misslyckas med att inkludera behandlingsråd i dagligt liv
 • Misslyckas med att minska riskfaktorer
 • Uttrycker svårigheter med behandlingsråd
 • Uttrycker önskan att hantera sjukdomen (1)

Relaterade faktorer

 • Beslutskonflikter
 • Bristande anvisningar av handling
 • Bristande kunskap
 • Bristande socialt stöd
 • Ekonomiska svårigheter
 • Familjens hälso- och sjukvårdsmönster
 • Komplexa behandlingsföreskrifter
 • Konflikt i familjen
 • Maktlöshet
 • Upplevda hinder
 • Överdrivna krav (på individ eller familj) (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att sätta ord på och ha förståelse för de hinder som bidrar till att han/hon inte kan sköta egen hälsa.
 • Patienten deltar aktivt i problemlösande insatser för att finna adekvata åtgärder för att kunna sköta egen hälsa. (3)
 • Långsiktiga mål
 • Patienten är kapabel att tillämpa nödvändiga livsstilsförändringar för att kunna sköta egen hälsa. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera patientens insikt och kunskap om hans/hennes tillstånd och behandling.
 • Identifiera patientens uppfattning av att sköta egen hälsa och vårdplan. (3)

Psykoedukation

Informera om vikten av behovet av behandling och/eller medicinering. (3)

Aktivitet

 • Stöd till patienten att identifiera och erkänna styrkor och tidigare framgångar.
 • Viktigt med positiv feedback efter prestationer vilket kan bidra till ökat självförtroende och uppmuntrar till önskat beteende eller handlingar. (3)

 

Om dokumentet: Omvårdnad Ätstörningar - Domän 1