Omvårdnad Alkoholberoende - Domän 6

Känner hopplöshet

Upp

Definition

Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsade, eller inga, alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del. (1)


Kännetecken

 • Bristande initiativ
 • Bristande delaktighet i vården
 • Minskad aptit
 • Minskad reaktion på stimuli
 • Minskat känslouttryck
 • Passivitet
 • Sömnstörning
 • Uttrycker sig mer sällan i ord
 • Verbala tecken (missmodig, ”jag kan inte”, suckar) (1)


Relaterade faktorer

 • Långvarig inskränkt aktivitet
 • Långvarig stress
 • Social isolering
 • Sviktande eller försämrat fysiskt tillstånd
 • Känsla av övergivenhet (1)


Kortsiktiga mål

Patienten uttrycker acceptans för sitt liv och för situationer som är utanför hans/ hennes kontroll. (3)


Långsiktiga mål

 • Patienten uttrycker någon form av hopp inför framtiden.
 • Patienten kan identifiera nåbara mål och vägar att nå dem. (3)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera de svårigheter som beroendet medför. (12)
 • Hjälp patienten att identifiera de områden i livet som han/hon har kontroll över. (3)


Psykoedukation

 • Patientutbildning, andra pedagogiska insatser och anhörigutbildning. (12)
 • Hjälpa patienten att identifiera starka sidor (och begränsningar) hos sig själv. (7)


Aktivitet

 • Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (7)

Risk för hotad värdighet

Upp

Definition

Risk för upplevelse av förlorad ära och respekt. (1)


Riskfaktorer

 • Avslöjande av konfidentiell information
 • Exponering av kroppen
 • Förlust av kroppsfunktioner
 • Kulturella olikheter
 • Odefinierade medicinska termer används
 • Otillräcklig delaktighet i beslutsfattande
 • Stigmatiserande beteckning
 • Uppfattat intrång av vårdpersonal
 • Uppfattat intrång i den privata sfären
 • Upplevelse av förödmjukelse
 • Upplevelse av inhuman behandling (1)


Kortsiktiga mål

Att ta hänsyn till patientens integritet i alla situationer.(13)


Långsiktiga mål

Att öka patientens autonomi. (13)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Kartlägg i vilka situationer patienten känner sin värdighet hotad.
 • Tala med patienten om hur han/hon vill bli bemött i olika situationer.


Psykoedukation

Tala med patienten om livsstilsfrågor som kan påverka hälsotillståndet.


Aktivitet

Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (7)

Risk för ensamhet

Upp

Definition

Risk att känna obehag förknippad med en önskan om eller behov av mer kontakt med andra. (1)


Riskfaktorer

 • Känslomässig avflackning
 • Brist på känslomässig energi
 • Fysisk eller social isolering. (1)


Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att identifiera anledningar till att han/hon känner sig isolerad.
 • Patienten har identifierat strategier för att behålla goda relationer. (2)


Långsiktiga mål

Patienten upplever en minskad känsla av ensamhet. (2)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Hjälp patienten att identifiera faktorer som orsakar och bidrar till ensamhet. (2)
 • Identifiera personer som patienten är viktig för, t.ex. genom att vara förebild.

Psykoedukation

Hjälp patienten att hitta egna strategier för att komma ur sin isolering.Det kan ske genom att informera om aktiviteter inom religiöst samfund, möteslokaler, kurser och utbildningar, resor, självhjälpsgrupper etc.(2)

Aktivitet

 • Uppmuntra till social interaktion med personer i patientens närhet.
 • Diskutera vikten av god kvalitet snarare än kvantitet när det gäller umgänge med andra människor. (2)

Identitetsstörning

Upp

Definition

Oförmåga att upprätthålla en integrerad och fullständig uppfattning om jaget. (1)


Kännetecken

 • Beskriver känsla av tomhet och främlingskap
 • Felaktig beskrivning av sig själv
 • Ineffektiv stresshantering
 • Ineffektivt utförande av egen roll
 • Motsägande personlighetsdrag
 • Oförmåga att skilja mellan yttre och inre stimuli
 • Osäkerhet om kulturella eller ideologiska värden
 • Otillräckliga relationer
 • Störd kroppsuppfattning (1)


Relaterade faktorer

 • Användning av psykofarmaka
 • Diskriminering
 • Dysfunktionell familj
 • Intag av toxiska kemikalier
 • Kroniskt låg självkänsla
 • Kulturell diskontinuitet
 • Maniskt tillstånd
 • Organisk hjärnsjukdom
 • Psykiatrisk sjukdom
 • Sektindoktrinering
 • Social rollförändring (1)


Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat minst en situation där han/hon har svårigheter att hålla sin identitet intakt.
 • Patienten har förmåga att skilja sig själv från andra, såväl fysiskt som emotionellt. (3)


Långsiktiga mål

Patienten känner sig bekväm i sin identitet. (3)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Låt patienten beskriva eller diskutera sin uppfattning om sig själv och sina identitetsproblem.
 • Hjälp patienten att identifiera situationer eller beteenden som ytterligare försvårar. (3)


Psykoedukation

Förklara för patienten alla planerade aktiviteter innan de påbörjas, särskilt om de kräver fysisk kontakt. (6)


Aktivitet

 • Att tilltala patienten med namnet för lyfta fram att han/hon är en person med en egen identitet.
 • Stärka patientens identitet och självkänsla genom att framhålla positiva saker hos patienten. (6)

Långvarig svag självkänsla

Upp

Definition

 Långvarig negativ självvärdering och känslor om sig själv eller om egna förmågor. (1)


Kännetecken

 • Anpassar sig för lätt till andra
 • Anser sig inte klara av att hantera olika händelser
 • Beroende av andras uppfattningar
 • Beskriver känsla av skam eller skuld
 • Förkastar positiv återkoppling om sig själv
 • Obeslutsam
 • Osäkert beteende
 • Passiv
 • Tveksam till att pröva nya saker eller situationer
 • Återkommande misslyckanden i livet
 • Överdriver negativ återkoppling om sig själv
 • Överdrivet sökande på bekräftelse (1)


Relaterade faktorer

 • Bristande känsla av grupptillhörighet
 • Psykisk sjukdom
 • Traumatiska händelser och situationer
 • Upplevd brist på respekt från andra
 • Återkommande misslyckanden
 • Återkommande negativ förstärkning (1)


Kortsiktiga mål

 • Patienten har förmåga att beskriva minst en personlig styrka.
 • Patienten har identifierat två orealistiska krav och omformulerat dessa så att de blivit mera realistiska. (7)


Långsiktiga mål

Uppvisad förmåga att omformulera orealistiska krav på sig själv till krav som går att uppnå. (7)


Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera realistiska mål.
 • Hjälpa till att planera aktiviteter så att de blir möjliga att genomföra.
 • Omedelbar positiv feedback på bra beteende. (12)


Psykoedukation

Patientutbildning, andra pedagogiska insatser och anhörigutbildning. (12)


Aktivitet

 Visa omsorg och ha en empatisk hållning gentemot patienten. (7)

Om dokumentet: Omvårdnad Alkoholberoende - Domän 6