Syfilis

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik och information till patienten.

Syfilis ingår i screening av gravida och blodgivare. Om man får en positiv syfilisserologi på en gravid ska det handläggas enligt riktlinjerna i Infpreg

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, SLL.

Remiss till specialist i hudsjukdomar/venerologi

Syfilis ska alltid behandlas och utredas på venereologisk mottagning då den serologiska diagnostiken är svår att bedöma. Det kan t.ex. vara svårt att avgöra utifrån serologin om det rör sig om en färsk syfilisinfektion eller om det är en genomgången och utläkt infektion.

Remittera enbart till venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus) eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Om man får provsvar att patienten har en genomgången syfilis, konsultera specialistläkare på någon av venmottagningarna ovan.

Smittspårning utförs av kurator på venereologisk mottagning eller på Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset.

Remissinnehåll

 • Symtomduration
 • Klinisk undersökning
 • Tidigare antibiotikabehandling
 • Serologisvar
 • Önskemål om behandling och smittspårning

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Diagnos
 • Resultat av utredning och behandling samt att smittspårning utförts

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig i okomplicerade fall.

Symtom

Upp

Stadium 1: efter 2-8 veckor (vanligast)
Ett oömt sår (chanker) av varierande utseende och djup, på penis, i eller vid munnen, vaginalöppningen, slidan, rektum eller vid analöppningen. Ibland kan dessa sår dock vara riktigt ömma, framförallt vid sår i munhåla och ändtarm.

Stadium 2: ytterligare 3-6 veckor efter debut av primärsåret som ej alltid är läkt
Småprickigt till storfläckigt hudutslag över hela kroppen. Många har även utslag i handflator och på fotsulor vilket är patognomont för syfilis. Feber, trötthet, glest håravfall, inte sällan leverpåverkan med förhöjda leverenzymer.

Tänk på syfilisprov vid oklar leverpåverkan.

Symtomen vid både stadium 1 och 2 försvinner så småningom även utan behandling och infektionen kan gå över i en latent fas.

Stadium 3: efter flera år
Kommer flera år efter stadium 1 och 2. Huvudvärk, trötthet, illamående (encefalitbild), nervsmärtor som kan komma 20-30 år senare i alla kroppens stora nerver, beroende på var spiroketerna har slagit sig ner i nervsystemet. Smärtorna följer dermatom som vid bältros, men behöver inte vara ensidiga.

Demensutveckling förekommer.

Observera!

 • Syfilis kan ge symtom från alla organsystem (den stora imitatören). Har patienten fått antibiotikabehandling av annan anledning kan det försena uppkomsten av de olika stadierna.
 • Herxheimer-reaktion – en del patienter med syfilis kan vid antibiotikabehandling få feberstegring och obehagskänsla i kroppen.

Epidemiologi

Upp

Förekommer hos män och kvinnor, i Sverige främst hos homosexuella män. Incidensen har ökat kraftigt bland homosexuella sedan år 2000.

Infektion/Venhälsan i Stockholm har haft drygt 1.300 fall av syfilis de senaste 20 åren. De kommer att sammanställas våren 2018.

Tänk på att patienten även kan ha en hiv-infektion.

Blodprovet som påvisar syfilis blir positivt först 2-3 månader efter smittotillfället och kan vara negativt när patienten har den primära syfilislesionen.

Differentialdiagnos

Upp
 • Herpessår (stadium 1)
 • Andra bakteriella sår (stadium 1)
 • Läkemedelsutslag (stadium 2)
 • Hand, foot and mouth disease (stadium 2)
 • Virusinfektioner med hudutslag (stadium 2)
 • Andra leversjukdomar (stadium 2)
 • Borrelia och andra encefaliter (stadium 3)

Utredning

Upp

Vid symtom tas alltid syfilisserologi. Serumantikroppar IgG och IgM enligt lab-remissen. Tolkning av provresultat är komplicerat. Rådgör alltid med en specialist på ovanstående kliniker eller laboratoriet.

Tänk på att laboratorieprover ofta ändras, vilket försvårar tolkning och jämförelse med eventuellt äldre prover.

Behandling

Upp

Sker på specialistklinik.

Farmakologisk behandling

Långtidsverkande penicillin intramuskulärt vid stadium 1 och 2 eller intravenöst i stadium 3. Vid penicillinallergi ges doxycyklin.

Avråd från samlag till en månad efter behandling.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.


Smittskyddsinformation för läkare och patienter från Smittskyddsläkarföreningen.


Uppföljning

Upp

Uppföljning under 1 år efter tidig syfilis och 2 år efter sen syfilis.

Om dokumentet: Syfilis

Författare:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Malin Cullberg, specialistläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, docent, överläkare, februari 2018
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Februari 2018