Psoriasisartrit

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Handlägger patienter som inte är i behov av antireumatisk/immunosuppressiv behandling, patienter som har inaktiv sjukdom och patienter som återremitterats.

Remiss till specialist i reumatologi

Patient med psoriasis och artriter för bedömning, eventuellt ultraljudsundersökning, ställningstagande till antireumatisk medicinering

Remissinnehåll

 • Sammanfattning av den aktuella reumatiska sjukdomens debut och förlopp: vilka leder har drabbats, ryggengagemang, morgonstelhet mm
 • Hereditet
 • Ledstatus: inflammatoriskt svullna leder, typ av ledutbredning, rörelseinskränkningar/felställningar i leder och ryggrad, förekomst av daktylit, förekomst av ryggstelhet och smärta
 • Hudstatus: utbredning av psoriasis, inklusive nagelförändringar
 • Lab: SR, CRP, Hb, LPK, TPK, urat och CCP-antikroppar
 • Röntgen: Om sådan har utförts utifrån ledengagemang. Vid PsA föreligger vissa särskiljande röntgenologiska fynd som: erosioner och benproliferation, som kan förekomma samtidigt. Skelettresorption (mutilans), periostala pålagringar, osteofyter längs kotpelaren som har en oregelbunden distrubution

Vanligen ses röntgenförändringar först efter några års sjukdom.

Spesamgruppen för reumatologi

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Psoriasisartrit

Förkom

Symtom

Upp

Vid PsoA ses olika former av ledengagemang

 1. Mono-/oligoartrit, oftast asymmetrisk
 2. Symmetrisk polyartrit
 3. Spondylartropati
 4. Mutilansförändringar (mycket ovanlig)
 5. DIP-ledsartrit (ovanlig)

Det vanligaste mönstret för ledengagemang är den oligoartikulära och den polyartikulära formen.

Vid PsA förekommer dessutom daktylit, entesopatier och entesit, som kan vara debutsymtom.

Kriterier

Internationellt erkända diagnostiska kriterier för PsoA saknas fortfarande.

Diagnosen ställs vid förekomst av psoriasis och/eller ärftlighet för psoriasis och RF-negativ artrit. Hos 15-20% debuterar ledinflammationen innan hudförändringar hunnit uppstå. Det föreligger ingen säker samvariation mellan artritens och psoriasisens aktivitetsgrad.

Prognos

PsA har ibland ett lindrigare förlopp än RA med mindre risk för usurutveckling. Tillförlitliga epidemiologiska data för usurförekomst saknas dock, till stor del beroende på icke enhetliga diagnostiska kriterier. Mycket svår psoriasisartrit med uttalad leddestruktion förekommer.

Epidemiologi

Upp

Psoriasis förekommer hos 2-4% av befolkningen, varav 20-30% kommer att utveckla ledengagemang. Prevalensen har beräknats till cirka 0,5% vilket motsvarar prevalensen för reumatoid artrit.

Differentialdiagnos

Upp
 1. Reumatoid artrit
  Vanligen RF-positiv distal symmetrisk polyartrit som mycket sällan angriper DIP-leder. Ovanligt med daktylit, entesit eller ryggengagemang. Röntgenologiskt ej benproliferation eller periostala pålagringar.
 2. Artros (Mb Heberden)
  Ovanlig före 40 års ålder. Ingen lab-mässig inflammatorisk aktivitet. Usurbildning kan förekomma.
 3. Pelvospondylit
  Har vanligen ett allvarligare förlopp. Röntgen visar inte så stora osteofyter längs ryggraden.
 4. Reaktiv artrit
  Anamnes på föregående infektion och/eller förhöjda antikroppsnivåer kan dock saknas.
 5. Kristallartriter
  Stegrad s-urat vid artritis urica. Brosk- och meniskförkalkning (chondrocalcinos) vid pyrofosfatsynovit. Kristallförekomst i ledvätska.

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

I. Artralgier
Symtomatisk behandling, dvs främst analgetika och/eller NSAID.

II. Entesopati
Behandling som ovan samt lokala steroider.

III. PsoA
Behandlingen liknar den för reumatoid artrit.

Basregimen utgörs av NSAID och lokala steroider. Indikation för antireumatisk medicinering om otillräcklig inflammatorisk kontroll under given basregim och/eller usurutveckling prövas sjukdomsmodifierande läkemedel så kallade DMARD-läkemedel som metotrexat.

TNF-hämmare som etanercept (Benepali), infliximab (Inflectra) ges vid terapisvikt eller biverkningar av konventionella antireumatika enligt ovan.

Övrig behandling

Sjukgymnastik för rörelse- och styrketräning. Ledskydd. Smärtbehandling. Arbetsterapi för finger/handträning, ledskydd, tekniska hjälpmedel och ortoser.

Rökstopp.

Kloka Listan 2018

Uppföljning

Upp

Patienter med PsoA kontrolleras hos reumatolog om insatt DMARD-läkemedel, TNF-alfa-blockerare och uppföljs i primärvården efter återremittering.

Om dokumentet: Psoriasisartrit

Författare:
Ulf Hirsch och Per Larsson, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Cecilia Carlens, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral
Kloka Listan 2018:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Maj 1999
Uppdaterat:
Februari 2015