Pyelonefrit

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och behandling av merparten patienter.

Remiss till specialist i infektion eller kirurgi/urologi

Vid hög feber och allmän- eller cirkulationspåverkan eller kräkningar, svår smärta i njurregionen.

Övre urinvägsinfektion under graviditet ska alltid behandlas på sjukhus, initialt med cefalosporiner intravenöst.

Remissinnehåll

 • Antal tidigare infektioner
 • Tidigare röntgenundersökningar
 • Antal sjukdomsdygn
 • Eventuell antibiotikabehandling
 • Hematuri
 • Eventuell KAD
 • Eventuella odlingar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Behandlingsresultat samt uppföljningsförslag i form av slutanteckning/journalkopia

Spesamgrupperna för infektion

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Påverkan på allmäntillståndet och uttalad trötthet.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Pyelonefrit, njursten

Förkom

Symtom

Upp

Akut insjuknande, feber >38º, frossa, vanligen ensidig ryggvärk, huvudvärk, kräkningar, dunkömhet över njurloge. Symtom som dysuri, trängningar kan förekomma. CRP >30 om symtom >12 timmar.

Äldre personer och immunsupprimerade eller diabetiker kan helt sakna lokalsymtom.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Lab

 • Alltid urinodling! Positiv odling om >10.3 cfu/ml av samma bakterieart. Ange på odlingsremiss misstänkt pyelonefrit
 • Urinstatus inklusive nitrit
 • CRP
 • S-Kreatinin
 • Residualurinkontroll hos män

Behandling

Upp

Antibiotikabehandling

Dosering hänför sig till normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion.

T Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10-14 dygn för män, 7 dygn vid okomplicerad infektion hos kvinnor
I andra hand:  
Trimetoprim+sulfametoxazol 160 mg/800 mg (T Eusaprim forte) 1 x 2 i 10-14 dygn*
Ceftibuten
Om resistensmönster anger ceftibuten som enda alternativ. Ceftibuten går endast att få på licens. Rekommenderas inte i Kloka Listan.
400 mg x 1 i 14 dygn

*OBS! Ökad resistens mot trimetoprimsulfa hos E. coli (f n cirka 20% av odlade). Bevaka odlingsresultat.

Kloka Listan 2018

Uppföljning

Upp

Under förutsättning att patienten är helt kliniskt återställd en månad efter behandling är inte uppföljande urinodling nödvändigt. Undantag är graviditet samt infektion med ureaspositiv bakterie såsom Proteus, Morganella, Klebsiella eller Pseudomonas.

Män

Vid komplicerad eller upprepad pyelonefrit.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Cystoskopi
 • Tidsmiktionslista
 • Residualurin

Kvinnor

Kan övervägas efter upprepad pyelonefrit, särskilt växt av Proteus motiverar utredning för att utesluta konkrement.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Eventuell cystoskopi

Om dokumentet: Pyelonefrit

Författare:
Chistina Jorup, Infektionsenheten, Södersjukhuset i samarbete med Ann-Christin Sjöblom, Boo vårdcentral, Mats Hedlund, Urologiska kliniken, Södersjukhuset, Per Hedman, Infektionsenheten, Södersjukhuset. Uppdaterat av Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral, Olle Reichard, infektionsläkare, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus
Granskat av:
Karin Magnusson, distriktsläkare, Söderdoktorn, Anders Moström, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för Infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, januari 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för infektionssjukdomar:
Paulina Dalemo, ordf, januari 2016
Kloka Listan 2018:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Januari 2016