Smärta, analys och remiss

 • Utredning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Komplikationer
 • Kvalitetsindikatorer
 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Primär utredning

 • Anamnes: psykosocial situation, försäkringsmedicinskt status
 • Somatisk utredning (bör vara klar innan patient remitteras till smärtenhet för behandling)

Remiss till smärtenhet

 • Fördjupad smärtanalys
 • Behandling

Remissinnehåll

 • Specificerad begäran, diagnostik eller behandling. Behövs hjälp med fördjupad smärtanalys under pågående utredning anges detta på remissen
 • Patientens subjektiva besvär (lokalisation, duration)
 • Somatisk utredning (med diagnos).
 • Psykosocial situation och försäkringsmedicinskt status
 • Tidigare prövad terapi och dess resultat. Uppgift om tidigare insatser på smärtenhet/rehabenhet (bifoga journal, utlåtanden mm)

Sök remissinstanser och väntetider under "Specialistvård" i vänstermenyn.

Spesamgruppen för smärta

Utredning

Upp

Definition

Smärta definieras som en subjektiv upplevelse.

Individens upplevelse och beskrivning av den egna kroppen påverkas av somatiska, psykologiska och sociala faktorer. Vid långvarig eller somatiskt svårförklarad smärta blir därför en djupgående analys av individen nödvändig. Långvarig eller somatiskt svårförklarad/ svårbehandlad smärta kräver således ett biopsykosocialt synsätt och ofta en biopsykosocial behandling. Ett biopsykosocialt synsätt är också viktig då smärta ofta är ett delsymtom vid stress eller utmatningsrelaterade tillstånd.

Det är viktigt med tidiga insatser. Om smärtan är svårbehandlad eller svårförklarad, är det viktigt att tidigt utesluta somatiska åtgärdbara orsaker och identifiera psykosociala faktorer. Långvarig smärta är inte lika med akut smärta utsträckt i tiden. Långvarig smärta kräver som regel helt annan behandling. Särskild gäller det fall där somatisk förklaring ej är uppenbar. Undvik rundgång och upprepningar av behandlingar hos olika smärtenheter. Det saknas evidens för att detta är meningsfullt.

Om dokumentet: Smärta, analys och remiss

Författare:
Ove Landström, Smärtenheten SÖS, Elisabeth Roeck-Hansen, överläkare, processledare, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Stockholm Smärtrehabilitering, Danderyds Sjukhus AB, Franco Macrì, distriktsläkare, Brommaplans vårdcentral
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, distriktsläkare, Ektorps vårdcentral
Publicerat:
Oktober 2009
Uppdaterat:
November 2011