Frusen skuldra (frozen shoulder)

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och primär behandling.

Remiss till specialist i ortopedi

Injektion eller kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

  • Aktuella symtom
  • Besvärens genes och duration (Traumatyp? Atraumatisk debut?)
  • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
  • Röntgenutlåtande, (Röntgen var?)
  • Yrke/aktivitetsnivå
  • Dominant hand

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Oftast relativt snabbt tilltagande (dagar) värk och smärta, Efterhand ökande rörelseinskränkning och svårighet att lyfta armen.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Beroende på intensitet av smärta, värk i relation till arbetsuppgifterna och dominant hand, är sjukskrivningsbehovet mycket varierande.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Skulder- och axelledsbesvär

Förkom

Symtom

Upp

Om rörelseomfånget i axeln minskar under samtidig idiopatisk värk och detta kvarstår över flera veckor eller månader måste man överväga diagnosen frozen shoulder. Ibland kan processen starta efter ett trauma, tex axelluxation eller distorsion. Orsaken till stelheten är tilltagande fibrotisering av ledkapseln till följd av inflammation. Frusen skuldra drabbar oftast patienter mellan 40 och 65 års ålder och fler kvinnor än män. Diabetiker är oftare drabbade än andra patienter.

'Inskränkt utåtrotation' är det klassiska diagnostiska symtomet vid frusen skuldra. Över tid återfår den stora majoriteten ett nära nog normalt rörelseomfång (inom 1-2 år). Värken minskar oftast efter några månader.

Utredning

Upp

Anamnes

Smärtanamnesen är ofta typisk.

Undersökningar

Slätröntgenundersökning vid misstanke om trauma eller om besvären kvarstår en längre tid.

MR är inte primärt av värde, förutsatt att att inget i anamnesen talar för kuffruptur.

Behandling

Upp

Konservativ

Mycket talar för att tidig (under den initiala smärt-/värkfasen) intraartikulär kortisoninjektion kan bryta förloppet både med avseende på värk och utveckling av dåligt rörelseomfång.

Intraartikulär injektion kan vara utmanande men är ofarligt om sedvanlig teknik används. Blanda 1 ml kortison med 4-5 ml lokalbedövning.

Vid svårighet att injicera, överväg remiss till ortoped subakut.

Normalt förbättrar inte mediciner eller sjukgymnastik patientens prognos. Sjukgymnastik kan eventuellt i någon mån bromsa den tilltagande försämringen av rörelseomfånget, framförallt i det tidiga stadiet av sjukdomen.

Kirurgisk

Om uttalad, besvärande, kvarstående rörelseinskränkning efter att smärta/värk gått i regress (sällan innan 3-4 månader), bör patienten remitteras till en ortopedisk klinik för ställningstagande till mobilisering i narkos. Denna kan utföras med eller utan samtidig artroskopisk kapselklyvning. Detta har potential att påtagligt förbättra rörligheten efter intensiv sjukgymanstik.

Om dokumentet: Frusen skuldra (frozen shoulder)

Författare:
Karol Zyto, överläkare, Ortopediska kliniken, Södersjukhuset
Reviderat:
Simon Printz, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset, juni 2013
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, David Yuran, specialistläkare, Södertälje sjukhus, Marianne Langlet, specialistläkare, S:t Görans sjukhus, Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral Gullmarsplan
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Sari Ponzer, verksamhetschef, VO Ortopedi, Södersjukhuset, juni 2013
Publicerat:
April 1999
Uppdaterat:
Juni 2013