Cholecystit, akut

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Eventuellt uppföljning efter operation.

Remiss till specialist i kirurgi

Cholecystit är i princip alltid akutfall.

Remissinnehåll

 • Anamnes och status enligt utredning
 • Om tidigare ultraljudsverifierad sten, bör detta anges

Remiss till akutmottagning

Patient med svår akut cholecystit bör observeras ett till ett par dygn på sjukhus.

Remissinnehåll

 • Remissinnehåll som ovan

Spesamgruppen för gastroenterologi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Comorbiditet.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Gallstenssjukdom

Förkom

Symtom

Upp
 • Uttalad ömhet under höger arcus ibland med värk tvärs igenom mot ryggen
 • Lokal ömhet, ofta lätt subfebrilitet
 • Ibland lätt ikterus. Påverkan på leverproverna är dock måttlig
 • Smärtduration brukar överstiga 24 timmar
 • Efter några dagar brukar temperaturen gå tillbaka och smärtorna klinga av men kan ibland tillta och kräva akutoperation
 • Initialt illamående, ibland kräkningar - vänder ofta efter något dygn

Riskfaktorer

Upp

Gallsten, framförallt choledochussten.

Differentialdiagnos

Upp

Andra infektiösa och inflammatoriska processer i övre högra delen av buken, tex:

 • Cholangit
 • Hepatit
 • Appendicit

Utredning

Upp

Diagnosen ställs på anamnes och status.

Anamnes
Smärtanamnes, temperaturstegring.

Andra sjukdomar av vikt bör också anges liksom aktuella mediciner.

Status
Patientens allmäntillstånd, lokalstatus i buken.

Undersökningar
Om gallstenar är kända behöver ultraljud inte utföras, men om man är tveksam om gallstenssjukdom föreligger bör ultraljud göras. Ultraljud kan också ge uppgift om gallblåsans storlek, väggtjocklek och de djupa gallvägarnas diameter.

Lab
ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin, S-amylas, CRP bör tas på akutmottagningen eller på vårdcentralen.

Behandling

Upp

Antibiotika behöver inte regelmässigt insättas.

Några dagars observation på sjukhuset kan göras. Patient med svår akut cholecystit med tydlig palpabel resistens, feber och uttalad lokal smärta under höger arcus bör bedömas för eventuell akut operation. Bakgrunden är att gallblåsan kan perforera eller att patienten får ett septiskt tillstånd.

Det finns två kirurgiska handläggningssätt, dels akutoperation inom 4-5 dagar från smärtdebuten, dels operation i sent skede när inflammationen gått tillbaka, ofta efter cirka 2 månader. I princip är den förstnämnda policyn bättre, särskilt i svåra fall hos yngre/medelålders patienter.

På Södersjukhuset är den förra metoden förhärskande, dvs 'halvakut' operation på dagtid.

Uppföljning

Upp

Akut opererade patienter följs upp som andra cholecystectomier, dvs i okomplicerade fall ingen uppföljning hos specialist.

Uppföljning hos husläkare om förloppet är förlängt eller lättare komplikation inträffat.

Ej operation akut cholecystit och svårare komplikationer ska följas upp på specialistmottagning för eventuell senare vårdplanering. Som alltid måste choledochussten uteslutas (MRCP eller ERCP).

Komplikationer

Upp
 • En cholecystit kan övergå till ett septiskt tillstånd och måste i så fall antibiotikabehandlas och opereras akut
 • Perforation och peritonit/abscess

Om dokumentet: Cholecystit, akut

Författare:
Claes Söderlund, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Lennart Engström, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Ylva Sandström, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Filip Öberg, distriktsläkare, Hammarby Sjöstads Husläkare
Publicerat:
September 1996
Uppdaterat:
April 2015