Extremitetsischemi, kronisk kritisk

Vårdnivå/remiss

Upp

Remiss till kärlkirurg

Remissinnehåll

 • Anamnes och status, se "Utredning"
 • Allmän bedömning av patientens status
 • Aktuell medicinering, eventuell förekomst av antikoagulantia

Spesamgruppen för kardiologi

Symtom

Upp
 • Kritisk extremitetsischemi är ett avancerat stadium av åderförkalkningssjukdom
 • Smärtor även i vila, särskilt nattetid (foten hänger utanför sängen)
 • Vävnadsförlust (sår och/eller gangrän)

Riskfaktorer

Upp

Som vid claudicatio.

Differentialdiagnos

Upp
 • Venösa sår
 • Traumatiska och neuropatiska sår

Utredning

Upp

Kritisk ischemi innebär skyndsamt omhändertagande på distrikts- och specialistmottagning.

Anamnes

 • Patientens funktionella kapacitet ska anges, dvs om patienten normalt går obehindrat eller med hjälpmedel osv
 • De aktuella symtomens svårighetsgrad (tex opiatkrävande smärtor, sår)
 • Debut och förlopp av symtom
 • Förekomst av hjärtbesvär, tidigare hjärtinfarkt, tidigare operation på hjärta och kärl
 • Diabetes och andra kroniska sjukdomar
 • Aktuell medicinering och förekomst av eventuella antikoagulantia
 • Rökanamnes

Status

 • Hjärtundersökning
 • Pulspalpationsstatus avseende ljumskar och fötter, se ankeltrycksmätning
 • Hudstatus och utredning av eventuellt sår/gangrän

Undersökningar

Om det föreligger svårigheter att bedöma pulspalpationsfynd och/eller ankeltryck ska patienten remitteras till fysiologiskt laboratorium för perifer arteriell utredning inkluderande tåtryck. För patienter med kritisk ischemi med svår vilovärk och progredierande sår ska dock inte ytterligare diagnostik fördröja remiss till kärlkirurg: ta gärna kontakt med kärlkirurgisk enhet per telefon.

Behandling

Upp

Målet för behandlingen är att förhindra amputation.

Sanering av riskfaktorer är även i senstadiet av stort värde (se vårdprogram Claudicatio).

Kärlkirurgins hela arsenal av endovaskulära och öppna operationer kan komma ifråga.

Uppföljning

Upp

Patienter som opererats följs upp enligt vårdprogram första året.

Komplikationer

Upp
 • Graftocklusion. Oftast återfår patienten då grava ischemisymtom och patienten bör remitteras akut till kärlkirurg
 • Kardiovaskulära komplikationer som hjärtinfarkt eller stroke förekommer inte så sällan hos dessa generellt kärlsjuka patienter

Om dokumentet: Extremitetsischemi, kronisk kritisk

Författare:
Bengt Berg, sektionschef, Kärlsektionen, Södersjukhuset; Lena Blomgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset; Peter Konrad, Södersjukhuset
Uppdaterat 2015: Claes Bergmark, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, distriktsläkare, Ektorps vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar:
Göran Lundberg, specialistsakkunnig (spesak) i kärlkirurgi, april 2015
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Januari 2015