Claudicatio

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Patienten bör i första hand omhändertagas av allmänläkare.

Remiss till kärlkirurg

Indikation för remiss till specialist: Uttalad claudicatio som ej förbättrats av gångträning. Rökare skall i möjligaste mån vara rökfria sedan minst 3 månader. Riskfaktorer skall vara bedömda och optimalt behandlade.

Remissinnehåll

  • Anamnes och status, se under "Utredning"
  • Resultat av utförda undersökningar (bifoga som kopia)

Spesamgruppen för kardiologi

Sjukskrivning

Upp

Endast i undantagsfall.

Symtom

Upp

Intermittent hälta, dvs muskelsmärta som kommer efter hand vid gående och släpper efter några minuters vila ("fönstertittarsjuka").

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Anamnes

  • Förekomst av hjärtbesvär, tidigare hjärtinfarkt, tidigare operation på hjärta och kärl
  • Symtomens svårighetsgrad, tex maximal gångsträcka på plan mark, socialt invalidiserande? Vad får patienten avstå från?
  • Diabetes och andra kroniska sjukdomar
  • Aktuell medicinering och förekomst av eventuella antikoagulantia
  • Rökanamnes

Status

  • Hjärtundersökning, pulspalpationsstatus avseende ljumskar och fötter, se Ankeltrycksmätning

Undersökningar

En patient med högt hinder, tex iliacastenos, kan ha normalt ankeltryck i vila men lågt efter ansträngning, om oklar diagnos beställ gångprov på fysiologisk klinik. Hos diabetiker förekommer falskt för högt ankeltryck på grund av mediaskleros, vid tveksamheter remiss till fysiologisk klinik för tåtrycksmätning. Duplex är en avbildande undersökning som utförs i första hand efter konsultation med kärlkirurg - tex via en preliminär remisskontakt eller via telefonförfrågan.

Behandling

Upp

Viktigast i behandlingen är att reducera risken för död i hjärt-/kärlsjukdomar. Detta innebär sanering av riskfaktorer som rökning, övervikt, hypertoni, hyperlipidemi. Behandling med acetylsalicylsyra och statiner bör inledas - även vid normala lipidnivåer.

Claudicatiosymtomen förbättras eller står oförändrade hos 90-95% av patienterna. Patienter med avsevärd påverkan på arbetsförmåga eller livskvalitet som ej svarat på sanering av riskfaktorer enligt ovan kan bli föremål för kärlkirurgisk intervention.

Patienten kan behöva träningsprogram och gruppgymnastik.

FaR vid Claudicatio

Indikation

Regelbunden fysisk aktivitet och gångträning ökar gångsträcka, minskar smärta och ger ökad livskvalitet. Fysisk aktivitet har även positiv effekt på andra riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker.

Ordination

Lämplig aktivitet är raska promenader eller stavgång i minst 30 minuter minst 3 ggr/v. Gärna handledd träning. Effekt ses relativt snart men träningen bör pågå minst 6 månader för varaktighet.

Läs om Claudicatio intermittens i FYSS

FaR-metoden: Att tänka på vid förskrivning

 


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, november 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS

Uppföljning

Upp
  • Konservativ behandling: husläkare
  • Opererade fall: ett år hos kärlspecialist

Komplikationer

Upp

Extremitetsischemi som övergår i gangränhot, sår (sällsynt).

Om dokumentet: Claudicatio

Författare:
Bengt Berg, sektionschef, Kärlsektionen, Södersjukhuset, Lena Blomgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Peter Konrad, specialistläkare, Södersjukhuset
Uppdaterat 2015: Claes Bergmark, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, distriktsläkare, Ektorps vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar:
Göran Lundberg, specialistsakkunnig (spesak) i kärlkirurgi, januari 2015
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Januari 2015