Prediabetes

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Diagnostik och regelbunden uppföljning av patienter med prediabetes
 • Uppföljning och behandling av riskfaktorer och följdsjukdomar
 • Stöd till och information om positiv livsstilsförändring

Remiss till specialist i endokrinologi

Kan övervägas:

 • Vid fetma
 • Vid svårbehandlad hypertoni eller hyperlipidemi

Remissinnehåll

 • Uppgift om blodtryck, lipidnivå, glukosnivå, BMI
 • Frågeställning
 • Uppgift om komplikation som gör att patienten remitteras

Diagnoskoder

 • Diabetes, latent (prediabetes): R73.0B
 • Hypertoni: I10.9
 • Hyperlipidemi: E78.5
 • Fetma: E66.9
 • Tobaksbruk: Z72.0

Spesamgruppen för endokrinologi

Symtom

Upp

Saknas.

Epidemiologi

Upp

I Europa beräknas cirka 10% av befolkningen i åldern 20-79 år ha glukosintolerans (IGT) med en betydligt ökande förekomst hos äldre. Cirka 15% till 30% av personer med prediabetes kommer att utveckla typ 2-diabetes inom fem år. De som är födda utanför Europa har en dubblerad risk och utvecklar prediabetes cirka 5 år före de som är födda i Europa.

Riskfaktorer

Upp

Riskfaktorer och screening

Riskfaktorerna liknar dem för typ 2-diabetes.

Patienter med nedanstående riskfaktorer bör screenas vid kontakt med vårdcentralen (opportunistisk screening, dvs prov för prediabetes tas även om patienten konsulterar vården i annat syfte). Alternativt kan p-glukos tas icke fastande där ett värde >7,4 mmol/L är underlag för att gå vidare med fP-glukos eller en oral glukosbelastning (görs framförallt vid etablerad kärlsjukdom), se nedan.

Riskfaktorer

 • Övervikt och fetma, framförallt bukfetma (män >94 cm, kvinnor >80 cm, för män med ursprung från Asien, Mellanöstern och Afrika >90 cm)
 • Fysisk inaktivitet
 • Förstagradssläkting med diabetes mellitus typ 2 (förälder, syskon)
 • Andra kliniska tillstånd associerade med insulinresistens (tex polycystiskt ovariesyndrom, gikt, acanthosis nigricans)
 • Etnicitet med hög risk (Mellanöstern, Asien, Sydamerika och Afrika)
 • Tobaksbruk
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Behandling med kortison, neuroleptika, antidepressiva läkemedel
 • Hög ålder – för behandlingsgränser, se vårdprogram Diabetes

Tillstånd

Patienter med nedanstående tillstånd med särskilt hög risk för prediabetes och diabetes bör genomgå riktad screening.

 • Hypertoni (>140/90 mmHg)
 • Lipidrubbning (LDL >2,5 mmol/L)
 • Tidigare eller pågående hjärt-kärlsjukdom
 • Svårläkta fotsår
 • Tidigare graviditetsdiabetes

Utredning

Upp

Prediabetes definieras som:

 1. IFG (Impaired Fasting Glucose) - icke-diabetisk fastehyperglykemi: fP-glukos 6,1-6,9 mmol/L.
 2. IGT (nedsatt glukostolerans): 75 g OGTT (peroral glukosbelastning) 2-timmarsvärde kapillärt P-glukos 8,9-12,1 mmol/L, venöst p-glukos 7,8-11,0 mmol/L.
 3. HbA1c för diagnostik av prediabetes rekommenderas inte men kan användas som underlag för fortsatt diagnostik med fP-glukos eller OGTT om HbA1c är >42 mmol/mol. Alternativt kan P-glukos icke fastande >8,9 mmol/L vara underlag för att gå vidare med fP-glukos eller OGTT.

Vem ska utredas

 • Opportunistisk respektive riktad screening för prediabetes (och diabetes) ska göras hos personer mellan 40-65 års ålder med ovanstående riskfaktorer eller tillstånd. Vid normoglykemi upprepas provtagningen efter 2 år om riskfaktorerna kvarstår
 • Tidigare graviditetsdiabetes – av särskild vikt är att upprätta kontakt med närliggande MVC för att kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes ska kunna remitteras för uppföljning
 • Diabetesrisktest kan genomföras på 1177 Vårdguiden. Patienter som har testpoäng över 11 bör kontakta sin vårdcentral för vidare provtagning enligt ovan

Anamnes: Riskfaktorer.

Status: BMI, blodtryck, midjemått.

Lab: Vid konstaterad prediabetes: Kolesterol, fP-TG, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, HbA1c (om ej kontrollerat vid screening), Hb, ALAT, kreatinin, eGFR, U-Alb/krea-index.

Behandling

Upp

Behandling bör riktas mot

 • Rökavvänjning
 • Förhöjt blodtryck (farmakologisk behandling inom 3 månader om livsstilsförändring inte har haft effekt)
 • Förhöjda blodfetter (farmakologisk behandling inom 3 månader om livsstilsförändring inte har haft effekt)
 • Otillräcklig fysisk aktivitet
 • Ohälsosamma matvanor, se vårdprogram Diabetes och omvårdnadsprogram

Farmakologisk behandling

Farmakologisk glukossänkande behandling av prediabetes, råd om detta saknas idag.

Uppföljning

Upp

Kontroll vartannat år

 • Anamnes: Fysisk aktivitet, rökning, kost, alkohol
 • Status: BMI, midjemått, blodtryck
 • Provtagning: Hb, HbA1c, S-kol, LDL, HDL. TG, Krea, eGFR, U-Alb/krea-index

Komplikationer

Upp
 • Typ 2-diabetes

Om dokumentet: Prediabetes

Författare:
Eva Toft, Ersta sjukhus, Jonas Tovi, Capio vårdcentral Serafen, Fahime Lamian, Jakobsbergs vårdcentral, Mats Palmér, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Johan Hoffstedt, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Claes Göran Östenson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Erik Moberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Alexandre Wajngot, LUC-D, CeFAM, Åsa Niper, Capio vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, Capio vårdcentral Slussen, Håkan Nilsson, Capio vårdcentral Gubbängen, Ulf Eklund, Boo Vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för endokrinologi och diabetologi:
Ingrid Dahlman, ordf, februari 2017
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar:
Charlotte Höybye, ordf, februari 2017
Publicerat:
Februari 2015
Uppdaterat:
November 2018