Livmoderkroppscancer (endometrie)

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Ett eller flera av följande fynd ska föranleda misstanke

 • Postmenopausal blödning
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna
 • Pyometra/hematometra
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Vid misstanke ska patienten remitteras till öppenvårdsgynekolog som kan ta beslut om välgrundad misstanke. Remiss till gynekolog får ta högst 3 dagar och tid ska ges till patienten inom 7 dagar efter ankomst enligt SVF.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Förtjockad slemhinna ≥5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • Kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • Histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.


Remissinnehåll till gynekolog

 • Frågeställning: gynekologisk cancer?
 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, eventuell företagen utredning, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi, se Vårdgivarguiden

Gynekologen startar SVF vid välgrundad misstanke.


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation på svenska och flera olika språk för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Livmoderkroppscancer (endometrie)

Författare:
Regionalt Cancercentrum och Charlotte Klynning, bitr överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerat:
Mars 2017
Uppdaterat:
Juni 2017