Livmoderhalscancer (cervix)

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Följande ska föranleda misstanke

 • Kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion, se nedan). Tid ska erbjudas inom en vecka efter mottagen remiss.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen
 • Histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.


Remissinnehåll till gynekolog (filterfunktion)

 • Anamnes, ange särskiltm, symtom eller fynd som ligger till grund för misstank, eventuell företagen utredning, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedelsöverkänslighet, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi samt biopsi vid synlig förändring.


Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi, se Vårdgivarguiden


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation på svenska och flera olika språk för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Livmoderhalscancer (cervix)

Författare:
Regionalt Cancercentrum
Publicerat:
Mars 2017