Äggstockscancer

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung (observera att bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer ger välgrundad misstanke, se nedan)
 • Bäcken- eller bukexpansivitet
 • Ascites
 • Pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • Ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • Ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • Tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 • Nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 • Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Allmän anamnes inklusive gynekologisk anamnes och cancerärftlighet
 • Klinisk status inklusive allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor
 • Kreatinin

Om misstanken kvarstår ska patienten skickas till öppenvårdsgynekolog eller gynekologisk akutmottagning om patienten har dåligt allmäntillstånd.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Risk of Malignancy Index som grundas på gynekologiskt ultraljud och CA 125
 • Fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i adnex eller peritoneum
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (t.ex. carcinos, ascites). Kan fastställas i primärvården med direktremiss till S-GynTumörkirurgi/C24
 • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med gynekologiskt ursprung

Observera: Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, gynekologisk anamnes, samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), läkemedelsöverkänslighet, kontraindikation mot kontrastmedel, rökning, vikt och längd, social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 • Allmäntillstånd
 • Resultatet av undersökningarna inklusive provsvar med provtagningsdatum (CA 125 och kreatinin)
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Det här händer i fulterfunktionen: Bedömningen om misstanken är välgrundad utförs av gynekolog som utför gynekologisk bimanuell undersökning, vaginalt ultraljud, bedömning av CA 125 samt RMI (Risk of Malignancy Index)-beräkning enligt nationellt vårdprogram.


Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi, se Vårdgivarguiden

Remiss till gynekolog får ta högst 3 dagar och tid för bedömning ska ske inom en vecka.

Vid påverkat allmäntillstånd skickas remiss till gynekologisk akutmottagning, ej Karolinska Solna. Vid CT-svar alternativt histologi talande för gynekologisk cancer skickas remiss direkt till S-Gyntumörkirurgi/C24. CA 125 ska vara taget.

Patienten kommer efter röntgendemonstration att kallas till inskrivning för kirurgisk alternativt medicinsk behandling.


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation på svenska och flera olika språk för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Äggstockscancer

Författare:
Regionalt Cancercentrum och Charlotte Klynning, bitr överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerat:
Mars 2016
Uppdaterat:
Juni 2017