Trombocytos - höga trombocyter

 • Utredning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Komplikationer
 • Kvalitetsindikatorer
 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Allmänläkare

Behandling av grundsjukdomen.

Remiss till specialistläkare

 • Patient med TPK 400-600x109/l och symtom i form av stickningar i ansikte, fingrar eller tår, yrsel
 • Patient med TPK >600x109/l med normalt CRP och ingen uppenbar anledning till trombocytos
 • Patient med TPK >450x109/l vid upprepade mätningar utan uppenbar anledning till trombocytos

Remissinnehåll

 • Aktuellt blodstatus - Hb, EVF, LPK, TPK. S-EPO ej aktuellt i primärvård vid isolerad trombocytos
 • Uppgift om hur dessa värden legat tidigare vid eventuella kontakter med primärvården
 • Eventuella symtom (se ovan)
 • Aktuella mediciner och nuvarande sjukdomar. Eventuell tidigare tromboembolisk sjukdom eller blödning

Remiss till akutmottagning Karolinska Universitetssjukhuset/Södersjukhuset

Patient med känd essentiell trombocytos (ET) eller patient med förhöjt TPK av oklar anledning, med symtom talande för hotande eller manifest tromboembolisk sjukdom. Detta gäller oavsett nivå av trombocytos.

Patient med TPK >1500x109/l utan känd orsak, oavsett om symtom eller ej. Det finns ej anledning att i dessa fall starta behandling med lågmolekylärt heparin i primärvården, utan en adekvat behandling bör omedelbart initieras via specialist.

Spesamgruppen för hematologi

Behandling

Upp

Det stora flertalet patienter, 80-90% i olika publikationer, med måttlig trombocytos (6-800x109/l) har detta sekundärt till annan sjukdom. Här kan nämnas infektion, inflammation, blödning, postoperativt trauma, känd malignitet samt patienter som tidigare har splenektomerats. Ofta är det då uppenbart vad som orsakar trombocytosen och behandling skall inriktas mot grundsjukdomen. Sådana patienter behöver sällan bedömas av hematolog. Patienter med förhöjt TPK och samtidig CRP-stegring har oftast reaktiv trombocytos och här rekommenderas omkontroll av prover i första hand.

Lätt förhöjda TPK-värden (>450x109/l) är vanligt förekommande både i primärvård och i slutenvård. Det stora flertalet av dessa patienter är symtomlösa, och kan vara fullt friska. Vid detta fynd rekommenderas omkontroll av TPK efter 2 månader. Om värdet fortfarande är förhöjt på samma nivå utan tendens till sjunkande värde, rekommenderas remiss till specialistmottagning för att utesluta tidig ET. Givetvis kan även en lindrig trombocytstegring vara orsakad av blödning eller malignitet och eventuella symtom på dessa sjukdomar bör noga penetreras. Vid sådana symtom genomförs riktad utredning i primärvården.

Läs mer om essentiell trombocytos - artikel från Läkartidningen 2009.

Om dokumentet: Trombocytos - höga trombocyter

Författare:
Jan Samuelsson, överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Gerd Lärfars, verksamhetschef, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Lars Göran Lundberg, Koagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lisa Sjönell, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Eva Thorin-Ricknert, distriktsläkare, Boo vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för tumörsjukdomar:
Jan Samuelsson, spesak hematologi, maj 2015
Publicerat:
November 2000
Uppdaterat:
Maj 2015