Insektsstick

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Akut behandling
 • Anamnes, specifikt lgE för misstänkt insekt, information och medicinering

Remiss till specialist i lungmedicin/allergolog

 • Vid allvarlig, livshotande reaktion i sjukhistorien
 • För bedömning om ASIT - allergenspecifik immunterapi - (tidigare så kallad hyposensibilisering) är lämpligt
 • Vid allvarlig reaktion utan säker orsak

Remissinnehåll

 • Uppgift om sjukhistoria och symtom
 • Testresultat specifikt lgE
 • Läkemedel, prövade och pågående
 • Aktuell frågeställning

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Uppgift om testresultat, bedömning och rekommenderad behandling

Spesamgruppen för lung- och allergi

Symtom

Upp

Reaktionen efter insektsstick kan variera från lätt klåda och svullnad kring stickstället, måttlig urtikaria utan allmänpåverkan til anafylaxi. Se vårdprogram Åtgärder vid anafylaxi.

Ofta kraftigare lokalreaktion vid stick i ansiktet eller på halsen.

Epidemiologi

Upp

Orsaken till en anafylaxi kan vara allergisk (immunologisk) eller icke-allergisk (toxisk).

Reaktion på geting är vanligast. Biallergi förekommer framför allt hos biodlare där 15-35% av dem beräknas vara allergiska. Korsreaktion mellan geting och bi förekommer inte. Reaktion på humlestick är mer ovanlig.

Insektsallergi är inte vanligare hos atopiker.

10% får årligen ett stick. Mindre än 5% av de som förut fått lokala allergisymtom och 15-30% av de som fått lindriga allmänsymtom riskerar att få kraftig allmänsymtom vid nästa stick.

Mer än 50% av de som reagerat en gång med svåra allmänsymtom riskerar att reagera med allvarliga symtom även vid nästa stick.

Allvarlig anafylaxi efter insektsstick ses huvudsakligen hos vuxna och äldre. I Sverige förekommer 1-2 dödsfall per år av denna orsak. I 3-5% av fallen har patienterna även en mastocytos, vilket kan ge mycket svåra reaktioner med medvetslöshet.

Orsaken till allergisk reaktion av insektsstick är att det vid första sticket tillförs protein från giftet som kroppen bildar antikroppar emot. Dessa aktiveras vid förnyat stick och orsakar symtom.

Andra stickande insekter som knott, mygga, myra och broms tillför allergenhaltigt vätska vid stick/bett men i så liten mängd att allvarlig reaktion i stort sett inte uppkommer. Vid myggstick kan dock besvärande allergiska reaktioner ses med kraftig lokalreaktion och kvarstående besvär i flera timmar.

Differentialdiagnos

Upp

Kraftigt stresspåslag av smärta/rädsla vid stick kan ge allmänreaktion som påminner om anafylaxi.

Utredning

Upp

Finns gadden kvar har det troligen varit ett bistick, annars sannolikt geting - biet dör efter stick vilket inte gäller getingen.

Bedöm om reaktionen har varit en anafylaxi eller en lindrig allmänreaktion. Detta avgör hur man bedömer risk vid förnyat stick. Om reaktion på stick utvecklats snabbt och det inte enbart är lokalt, finns risk för allvarliga allmänsymtom vid nästa stick.

lgE

Bara vid kraftig allmänreaktion och anafylaxi finns anledning gå vidare med specifikt lgE, inför eventuell AIT. Observera att Phadiatop ej kan användas här.

Behandling

Upp

Det enkla insektssticket/bettet kräver ingen specifik behandling.

Anafylaxi

Det är viktigt att känna igen och snabbt behandla en akutallergisk reaktion. Se vårdprogram Åtgärder vid anafylaxi.

Kliande utslag/urtikaria

Antihistamin, desloratadin har god effekt vid kliande stickreaktion. Eventuellt lokal steroid 2-3 gånger dagligen. Grupp 1 räcker oftast men grupp 2-3 kan behövas ibland.

Vid besvärande icke akut lokal svullnad kan steroider peroralt några dagar ge lindring.

Erysipelas kan ibland uppstå efter stick. PcV. Det vanligaste är dock icke infektiös rodnad/svullnad efter stick.

Akut egenbehandling

Alla med någon form av anafylaxi vid insektsstick ska utrustas med adrenalin för akut behandling: i första hand Emerade (hållbarhet 18 månader) och i andra hand EpiPen (hållbarhet 18 månader), skriv ut 2/uttag.

Patienten ska kunna använda injektorn! Visa/öva.

AIT - allergen immunterapi

Positivt specifikt lgE och anamnes som talar för allvarlig reaktion, stärker indikation för ASIT. Denna behandling tar 5 år. Behandlingen sköts av allergispecialist. Se AIT - allergen immunterapi.

Uppföljning

Upp

Denna grupp patienter behöver ej regelbunden uppföljning.

Om dokumentet: Insektsstick

Författare:
Helena Almer, distriktsläkare, Gustavsbergs vårdcentral, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Astrid Sjöström, Capio vårdcentral Ringen i samarbete med Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset samt Eric Kussoffsky, docent, Barnläkarmottagningen, Nacka Närsjukhus
Granskat av:
Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar :
Michael Runold, ordf, oktober 2014
Publicerat:
Maj 2005
Uppdaterat:
Oktober 2014