Reumatiska sjukdomar - vårdnivåer

Vårdnivå/remiss

Upp

Beroende på var patienten bor skickas remiss till:

 • Reumatologkliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm
 • Reumatologmottagningen R62, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 46 Huddinge
 • Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
 • Centrum för reumatologi, Sabbatsbergs sjukhus, 113 61 Stockholm

Specialist i allmänmedicin

Handläggning av patienter med:

 • Inaktiv reumatisk ledsjukdom med behov av enstaka steroidinjektioner i leder
 • Spridd eller lokaliserad värk utan misstanke på inflammatorisk orsak
 • Degenerativ led- eller ryggsjukdom
 • Utredning av monoartriter
 • Kristallartriter
 • Temporalisarterit (TA) och muskelreumatism (polymyalgia reumatika) med okomplicerat förlopp och bra behandlingsresultat
 • Personer som avböjer antireumatisk behandling

Remiss till specialist i reumatologi

Remittering för specialistomhändertagande vägleds bäst av:

 • Angivna indikationer för specialistvård i respektive vårdprogram
 • I enlighet med överenskommelse om vårdnivå för patienter med reumatiska sjukdomar (se nedan)

Reumatologmottagningen tar emot patienter för utredning av:

 • Misstänkt inflammatorisk led- eller ryggsjukdom med risk för förstörelse av ledbrosk och ben
 • Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom och kärlinflammationer

För uppföljning av:

 • Inflammatorisk ledsjukdom med risk för ledförstörelse så länge behandling med antireumatiska och immunhämmande läkemedel pågår, samt ibland uppföljande besök efter avslutad behandling. Vissa personer med god sjukdomskontroll med stabil dos antimalariamedel och salazopyrin kan efter samråd med respektive husläkare följas i primärvården
 • Inflammatorisk systemsjukdom och inflammationer i kärl med risk för organpåverkan
 • Ovanliga reumatiska sjukdomar, där kunskap om tillståndet inte kan förväntas finnas utanför specialiteten
 • Enstaka besök kan också erbjudas till patienter med injektionsbehov i tekniskt svårare leder. Vid tätt återkommande injektionsbehov bör reumatologspecialist via remiss ta ställning till förändrad medicinering i stort

Remiss till specialistläkare

 • Relevant anamnes, status och genomförd utredning och prövad behandling
 • Kopior av relevanta röntgen- och laboratoriesvar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

När remiss inkommit till kliniken, informeras inremitterande om att patienten omhändertas direkt eller när det är planerat att patienten kommer att bli omhändertagen.

När en patient är färdigutredd och/eller behandlad inom klinikens öppen- eller slutenvård och ska skrivas ut, ska husläkaren informeras om vårdtillfället genom slutanteckning. Ska patienten fortsättningsvis kontrolleras hos husläkaren, ska slutanteckningen vara försedd med förslag till fortsatt handläggning. Ska kontroller ske inom specialistvården, informeras husläkaren om den fortsatta uppföljningen.

Samverkan/utbildning

Upp

Samverkan med Reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset framgår bland annat i Viss:

Vårdprogram
Kontinuerlig utgivning/uppdatering av vårdprogram/översikter, i Viss, som beskriver handläggning av de viktigaste reumatiska sjukdomarna/symtomen, med information om klinik, diagnostik, differentialdiagnostik, terapi och uppföljning i primärvården samt indikationer för specialistomhändertagande.

Utbildning
Möjlighet till enstaka auskultationer efter överenskommelse med Reumatologkliniken och längre utbildningstjänstgöringar för blivande specialister i allmänmedicin.

Om dokumentet: Reumatiska sjukdomar - vårdnivåer

Författare:
Ulf Hirsch, Helene Bolinder
Granskat av:
Cecilia Carlens, verksamhetschef, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar:
Ralph Nisell, ordf, januari 2017
Publicerat:
Augusti 1997
Uppdaterat:
Januari 2017