Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel

Upp

Ett hjälpmedel anbringas utanpå kroppen och kompenserar helt eller delvis ett funktionsbortfall. Grundprincipen är att det är Landstinget, Hälso- och sjukvården, som svarar för hjälpmedel som personer med funktionshinder behöver för sin dagliga livsföring (hjälpmedel för vård och behandling, tex medicintekniska produkter och hjälpmedel för vardagen så att man på egen hand ska kunna klä sig, äta, sköta hygien, förflytta sig, kommunicera med omvärlden osv). Finns det behov av att anpassa själva bostaden, ligger ansvaret på kommunen/stadsdelsnämnden. Vem som fattar det slutgiltiga beslutet varierar beroende på hur den enskilde personens behov ser ut, men också på arbetsfördelningen mellan landstinget och kommunen.

Sjukvårdshuvudmännen har också ansvar för personliga hjälpmedel till funktionshindrade elever i grundskola, gymnasieskola, universitet, statlig och kommunal vuxenutbildning och högskola.

Hjälpmedel indelas i handikapphjälpmedel och behandlingshjälpmedel. I vissa fall är gränser svåra att dra och hjälpmedlet betraktas då som handikapphjälpmedel.

Handikapphjälpmedel - kompenserar för varaktig funktionsnedsättning och bekostas av anslaget för ortopedtekniska hjälpmedel (tex proteser efter amputationer).

Behandlingshjälpmedel - kompenserar för tillfälligt funktionsbortfall i samband med behandling (tex frakturortoser).

Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsinstitutet - HI

Ordination

Upp

Rätten att förskriva varierar mellan olika hjälpmedel, liksom vem som är behörig remittent, vilket finns angivet för varje hjälpmedel, se Hjälpmedelsguiden. För att få behörighet skall läkaren först registrera sig i THORD via Hjälpmedelsguidens startsida. Registreringen granskas av HSN-förvaltningen, Enheten för Rehab, Hab och Hjälpmedel.

Där remiss inte krävs från läkare (tex kommunikationshjälpmedel, begåvningshjälpmedel) kan produkten förskrivas av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder.

Remittenter
Vad gäller ortopedtekniska hjälpmedel, är det ofta läkare med specialistkompetens inom medicinsk rehabilitering, ortopedi, reumatologi, hud (allergier) eller neurologi, liksom diabetologer med dispens för ordinationsrätt, som godkänns att fungera som ordinatör och skicka remiss, men även andra läkare uppfyller kraven.

Förskrivare
Remissen kan gå till tex syncentral, hörcentral eller logoped. I fallet ortpedtekniska hjälpmedel ska den gå till en legitimerad ortopedingenjör, som förutom att förskriva, väljer, provar ut och anpassar produkten, vilket kan kräva samarbete mellan remittent och förskrivare.

Alternativt kan brukaren/patienten uppmanas kontakta sitt habiliteringscenter för hjälp. Aktuella avgifter och ytterligare information finns på Hjälpmedelsguiden. Högkostnadsskyddet gäller.

Remissinnehåll
Remissen ska innehålla kombikakod, funktionstillstånd, giltighetstid, förskrivningsdatum, typ av hjälpmedel och kan endast skickas elektroniskt.

Funktionsbortfallet skall beskrivas noggrant liksom syftet och målet med behandlingen.

Allmänläkare
I normalfallet bedömer allmänläkaren om patienten är i behov av ortopediska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till ortopedspecialist för undersökning och utfärdande av specialremiss för ortopediska hjälpmedel.

Har patienten tidigare fått ortopediska hjälpmedel, kan ny remiss skrivas utan ny undersökning om handikappet är oförändrat inom begränsad tid (bedöms av remissmottagaren).

Den som inte är berättigad till landstingsbidrag, kan remitteras direkt till skomakare eller ortopedtekniskt företag för tex inlägg, skoförhöjning eller skokorrektion på egen bekostnad. Ortoser som inte kräver sjukvårdskompetens, så kallade idrottsortoser, betraktas som egenvård och ersätts ej av landstinget.

Om dokumentet: Ortopedtekniska hjälpmedel

Författare:
Anne Skoog, Ortopeden, Nacka Närsjukhus
Granskat av:
Per Hamberg, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset
Publicerat:
September 1997
Uppdaterat:
Juni 2010